AKCESORIA

DODATKOWY KOMFORT I OCHRONA

U?ytkownicy maj? jasno okre?lone oczekiwania, uzupe?niaj?c automatyk? bramy o systemy kontroli dost?pu, komfortowe o?wietlenie, systemy detekcji, zdalne monitorowanie i obs?ug?. Te akcesoria stanowi? warto?? dodan? dla klienta!

Zazwyczaj nie wystarczy po prostu otworzy? i zamkn?? bram?. U?ytkownik chce upewni? si?, ?e jego brama jest bezpieczna, wygodna w obs?udze i trwa?a. Akcesoria s? cz?sto niezb?dne, aby otrzyma? wszystko, czego chce i potrzebuje. Bogaty asortyment akcesoriów otwiera drog? do sprzeda?y dodatkowych produktów.

KONTROLA DOST?PU

Ochrona wej?? i wjazdów do budynków przemys?owych i mieszkalnych

?yjemy niestety w ?wiecie, który zmusza nas do zabezpieczania biur, magazynów i domów przed niepo??danym wtargni?ciem. Nie tylko bronimy si? przed w?amaniami, ale chcemy te? kontrolowa?, komu wolno jest wej?? do naszego domu lub miejsca pracy. Do kontroli dost?pu do domu oferujemy ca?? gam? klawiatur i zamków Liftmaster Evolution.

keypad small

Do bram przemys?owych dobrym przyk?adem prostej, lecz skutecznej kontroli dost?pu jest uniwersalna klawiatura cyfrowa/czytnik kart. Oferujemy wersj? zasilan? napi?ciem 12 V (9700V12, bramy ogrodzeniowe, force70AC itp.) lub 24 V (9700V24, bramy gara?owe itp.) Standardowo dostarczana jest jedna karta magnetyczna, ale mo?na oczywi?cie zamówi? ich wi?cej, dla wi?kszej liczby u?ytkowników. Zarz?dzanie dost?pem jest ?atwe: mo?na zablokowa? u?ytkownika w razie zgubienia karty – lub niezap?acenia czynszu. Elegancki wygl?d za bardzo atrakcyjn? cen?!

PROFILE O?WIETLENIOWE LED

Ochrona i atrakcyjny wygl?d

„Po?wiata” nad bram? gara?ow? wieczorem i noc? mo?e s?u?y? wielu celom. Dumny w?a?ciciel eksponuje swój dom i bram?, o?wietlaj?c j?. Strumie? ?wiat?a nad bram? mo?e u?atwia? orientacj? i znalezienie drogi na terenie posesji. Ponadto wiadomo, ?e w?amywacze wol? pracowa? po ciemku. Jest to wi?c rodzaj ochrony przeciww?amaniowej! Niezale?nie od motywacji, profile o?wietleniowe FlexiForce to kolejna okazja do sprzeda?y dodatkowego produktu, wzbogacaj?cego budynki mieszkalne i przemys?owe.

LED bar FlexiForce

Oferujemy dwa standardowe typy: d?ugo?ci 5000 mm lub 3000 mm, w kolorze aluminium, ?wiec?ce ciep?ym bia?ym ?wiat?em diodowym. Profile o?wietleniowe FlexiForce wykonane s? z wysokiej jako?ci materia?u Alunox i diod LED od najlepszych dostawców. Ich ?ywotno?? to 40 000 godzin, a nat??enie o?wietlenia ponad 100 lumenów na diod?. ?atwy monta?, mo?liwo?? doci?cia na wymiar. Ka?dy elektryk mo?e pod??czy? listw? do nap?du bramy gara?owej lub do czujników ruchu i czujników ?wiat?a dziennego. Inne kolory, wyko?czenia i d?ugo?ci dost?pne na ?yczenie.

Uzupe?nienie oferty

924WLKIT i nie tylko

Akcesoria stanowi? uzupe?nienie oferty dla u?ytkownika ko?cowego. Zestawy przewodów, zestaw czujnika indukcyjnego, kurtyny ?wietlne, sygnalizacja ?wietlna, nadajniki r?czne (piloty), odbiorniki i ró?ne systemy ochrony kraw?dzi dolnej bramy dost?pne s? we wszystkich magazynach FlexiForce.

Jak dowiedzie? si? wi?cej o naszych akcesoriach do automatyki? Wystarczy napisa? albo zadzwoni?!

Start typing and press Enter to search