EVOLUTION

AUTOMATYKA DO BRAM GARA?OWYCH

FlexiForce proponuje producentom bram zaawansowan?, stylow? i niezawodn? lini? nap?dów do bram gara?owych czo?owej na rynku ?wiatowym marki Liftmaster. Integracja gamy nap?dów i akcesoriów do bram gara?owych Liftmaster Evolution niew?tpliwie u?atwia pozyskiwanie zamówie? od w?a?cicieli budynków mieszkalnych!

Aby w dzisiejszych czasach odnie?? sukces na rynku bram gara?owych, trzeba dog??bnie zrozumie? rzeczywiste potrzeby i ?yczenia u?ytkowników bram – w?a?cicieli domów. Wygoda, wygl?d, bezpiecze?stwo, ochrona i ekologia to najwa?niejsze kwestie, które w?a?ciciele domów bior? pod uwag?, inwestuj?c w bram? gara?ow?. Automatyzacja bramy to dla producenta sposób zaoferowania warto?ci dodanej. Gama produktów Liftmaster obejmuje wszystkie niezb?dne do tego celu komponenty.

Nowoczesny wygl?d nowej linii Evolution sprawi?, ?e wygra?a w badaniu preferencji stylistycznych konsumentów, przeprowadzonym w?ród ~1000 konsumentów w 5 ró?nych krajach Europy. Ekologii, innowacyjno?ci i estetyce towarzyszy wy?sza pr?dko?? pracy, bogaty zestaw akcesoriów i gwarancja obowi?zuj?ca do 10 lat. Nap?dy o sile ci?gu od 500 N poprzez 600 N i 800 N a? do 1000 N s? zaawansowane technologicznie, bezszelestne, przyjazne dla ?rodowiska i niezawodne.

Liftmaster MyQ

Wiedzie? wi?cej, mniej si? martwi?!

Ju? nied?ugo lodówka sama zamawia? b?dzie produkty spo?ywcze przez Internet, kiedy zorientuje si?, ?e nied?ugo w domu zabraknie mleka i sera. „Internet przedmiotów”, w którym sprz?t domowy i urz?dzenia AGD s? ze sob? po??czone i zdanie sterowane smartfonem, jest ju? dzi? rzeczywisto?ci?.

Nap?dy Liftmaster Evolution do bram gara?owych s? w wi?kszo?ci przystosowane do komunikacji internetowej w technologii MyQ. Wystarczy zamówi? od FlexiForce sterownik 828EVO, zainstalowa? aplikacj? na smartfonie i nawi?za? po??czenie! Dzi?ki tej unikalnej funkcji mo?na zaoferowa? u?ytkownikowi ko?cowemu produkt b?d?cy czym? wi?cej ni? tylko „jeszcze jeden nap?d do bramy gara?owej”.

Raport z wst?pnego badania typu

Pe?ny raport z wst?pnego badania typu dost?pny bez wysi?ku

Firma FlexiForce przeprowadzi?a pe?ne wst?pne badanie typu wszystkich nap?dów do bram gara?owych Liftmaster Evolution w po??czeniu ze wszystkimi rodzajami systemów prowadze? FlexiForce RSC. Prosimy o kontakt (link), ?eby dowiedzie? si?, jak wykorzysta? pod swoj? mark? nasz raport z wst?pnego badania typu. Bez wysi?ku!

Akcesoria Liftmaster

Uzupe?nienie oferty

Akcesoria Evolution stanowi? uzupe?nienie oferty dla u?ytkownika ko?cowego. W??czniki ?cienne, uniwersalne nadajniki r?czne (piloty), monitory bram, przyciski, czujniki podczerwieni, klawiatury, prze??czniki kluczykowe i zamki szybkozwalniaj?ce dost?pne s? we wszystkich magazynach FlexiForce.

Filmy o produktach Liftmaster

Wi?cej informacji o naszych produktach

Regularnie przygotowujemy krótkie filmy, przedstawiaj?ce nasze produkty i ich zastosowania. Wybór filmów dotycz?cych oferty Liftmaster znale?? mo?na w portalach <a href=”https://vimeo.com/flexiforce” target=”_blank”>Vimeo</a> i <a href=”https://www.youtube.com/user/flexiforce” target=”_blank”>YouTube</a>. Najnowsze z nich to:

Nap?dy rezydencjalne z FlexiForce Broszura informacyjna o produkcie.

Zach?camy do jej czytania on-line lub pó?niej, po ?ci?gni?ciu i zapisaniu tre?ci!

Broszur? zawieraj?c? komplet informacji o nap?dach gara?owych , a tak?e szczegó?y techniczne wraz ze zdj?ciami produktów s?u??cych automatyzacji bram rezydencjalnych , mo?na znale?? poni?ej. Biuletyn dost?pny jest tylko w j?zyku angielskim. Prosimy o kontakt dla uzyskania innych wersji j?zykowych.

Jak dowiedzie? si? wi?cej o linii Evolution i produktach do automatyzacji bram gara?owych? Wystarczy do nas napisa? albo zadzwoni?!

Start typing and press Enter to search