NICE

AUTOMATYKA DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH

Alternatywa dla kompleksowej gamy przemys?owych nap?dów force jest linia NICE.

Pragniemy, aby klient móg? wybra? nap?d najlepiej spe?niaj?cy potrzeby danego zastosowania. Dlatego obok kompleksowej gamy przemys?owych nap?dów force oferujemy lini? nap?dów NICE. Produkowane s? w Niemczech i sprawdzi?y si? w wielu zastosowaniach przemys?owych.

Nasza oferta NICE sk?ada si? z zestawów, w sk?ad których wchodzi:

  • automat (3×230/400 V, 1×230 V, 50 Hz) z elektronicznymi ??cznikami kra?cowymi i mechanizmem wysprz?glaj?cym
  • skrzynka steruj?ca z przyciskami do sterowania automatycznego
  • otwór pod wa? 1″
  • okablowanie: przewód 5 m (SDL10024 i SWL07020), przewód 7 m (SDL14017)
  • w systemach wysprz?glanych ?a?cuchem standardowo ?a?cuch 5 m (wysoko?? 2,5 m)
  • wtyczka CEE z przewodem zasilaj?cym 1 m
  • cykl pracy 60%, 25% dla automatów jednofazowych SWL07020
  • instrukcja monta?u
  • uchwyt mocuj?cy
SDL-Entriegelung
SDL-Kette mid dropped

Raport z wst?pnego badania typu

Pe?ny raport z wst?pnego badania typu dost?pny bez wysi?ku

Linia produktów NICE przesz?a rygorystyczne testy ?ywotno?ci i próby eksploatacyjne, a tak?e np. badania odporno?ci na dzia?anie zak?óce? elektromagnetycznych. Spe?nione s? wszystkie wymagania w zakresie si? szczytowych i funkcji ochronnych. Wszystkie produkty force uj?te s? w naszym raporcie z wst?pnego badania typu (ITTR) w po??czeniu z systemami konstrukcyjnymi FlexiForce ISC. Prosimy o kontakt, ?eby dowiedzie? si?, jak wykorzysta? pod swoj? mark? nasz raport z wst?pnego badania typu.

Akcesoria NICE

Uzupe?nienie oferty

Akcesoria NICE stanowi? uzupe?nienie oferty dla u?ytkownika ko?cowego. Zestawy przewodów, zestaw czujnika indukcyjnego, kurtyny ?wietlne, sygnalizacja ?wietlna i ró?ne systemy zabezpieczenia kraw?dzi dolnej bramy dost?pne s? we wszystkich magazynach FlexiForce.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych produktach automatyzacji? Nie wahaj się wysłać do nas wiadomości lub zadzwoń do nas!

Start typing and press Enter to search