FORCE

INTELIGENTNA AUTOMATYKA DO BRAM PRZEMYS?OWYCH

Force, nasza najbardziej zaawansowana linia nap?dów do bram przemys?owych, ??czy najnowocze?niejsze technologie z prost?, intuicyjn? obs?ug? dla osób na co dzie? u?ywaj?cych, instaluj?cych i konserwuj?cych bramy przemys?owe.

Firma FlexiForce przenios?a automatyk? bram przemys?owych na wy?szy poziom, opracowuj?c nowe podej?cie do funkcji, zastosowa?, codziennej eksploatacji i obs?ugi posprzeda?owej zarówno nap?dów, jak i sterowników. Potrzebny by? jeden uniwersalny system sterowania bram?, nadaj?cy si? do ka?dego rodzaju bram, od bram segmentowych po bramy szybkobie?ne i systemy prze?adunkowe. Dlaczego? Przek?ada?oby si? to na znaczn? oszcz?dno?? czasu i obni?enie kosztów instalacji, konserwacji i napraw.

Rezultat? Nowa gama rozwi?za? przemys?owych: motoreduktory 140 Nm, 100 Nm i 70 Nm ze zintegrowanym systemem sterowania forceIQ. ForceIQ to kluczowy element intuicyjnej obs?ugi! System sterowania, który w odpowiednim momencie przekazuje operatorowi niezb?dne informacje. Pisemnie, w jego w?asnym j?zyku. ForceIQ to uniwersalna, inteligentna jednostka sterownicza do nap?dów bram przemys?owych force70, force100 i force140.

System sterowania jest bardzo zaawansowany technologicznie, w porównaniu z innymi dost?pnymi na rynku rozwi?zaniami. Modu? silnika jest produkowany w Niemczech z materia?ów wysokiej jako?ci, zgodnie z technologi?, o której wiadomo, ?e jest najlepsza w swojej klasie. Na przyk?ad enkoder, bardzo wa?ny element nap?du, od którego zale?y jego niezawodno??, jest marki Kostal. Gwarantowana, sprawdzona jako??! Ponadto do wyboru jest mechanizm wysprz?glaj?cy poprzez roz??czenie przek?adni (XQ) lub ?a?cucha (XC) oraz przy??cza do skrzynki steruj?cej forceIQ. Innymi s?owy – monta? jest bezproblemowy! Projektuj?c motoreduktor zdecydowali?my si? postawi? na wysok? jako?? i trwa?o??.

Kolejna dobra wiadomo??: system forceIQ jest kompatybilny z wi?kszo?ci? marek automatów bramowych dost?pnych obecnie na rynku. Z punktu widzenia napraw posprzeda?owych oznacza to, ?e ka?dy kosztowny system sterowania OEM mo?na zast?pi? systemem forceIQ. Daje to nieograniczone mo?liwo?ci rozbudowania obs?ugi posprzeda?owej!

1024 force
vergroot

Opakowania „wszystko w jednym”

Wszystkie niezb?dne elementy w jednym wygodnym kartonie

Wszystkie potrzebne elementy zostan? dostarczone w jednym praktycznym opakowaniu z modu?em silnika i skrzynk? steruj?c? forceIQ, zawieraj?cym:

  • mechanizm wysprz?glaj?cy
  • elektroniczne ??czniki kra?cowe
  • wtyczk? CEE
  • przy??cza silnika i systemu sterowania
  • uchwyt do monta?u na?ciennego
  • materia?y mocuj?ce
  • ?a?cuch 5 m (tylko force100XC)
  • przejrzysta instrukcja monta?u z deklaracjami CE
  • ma?? broszur? „force” obja?niaj?c? pod??czanie akcesoriów dodatkowych
16193573240_a7faf8d264_z

Wszystkie modu?y, opakowania i instrukcje oznaczone s? nowym, od?wie?onym logotypem „force”. Brak jednak bezpo?redniego odniesienia do FlexiForce! Umo?liwia to producentom wykorzystanie okazji, jak? daje prowadzenie w?asnej, jasno okre?lonej strategii obs?ugi posprzeda?owej. Rozpoznawalne logo marki force u?atwia zdobywanie zamówie? na cz??ci zamienne, umowy konserwacyjne, modernizacje i naprawy bram. Dodanie swojego numeru telefonu lub adresu witryny internetowej poprowadzi u?ytkownika pod w?a?ciwy adres po sprzeda?y i monta?u.

Raport z wst?pnego badania typu

Pe?ny raport z wst?pnego badania typu dost?pny bez wysi?ku

Linia produktów force70/100/140 przesz?a rygorystyczne testy ?ywotno?ci i próby eksploatacyjne, a tak?e np. badania odporno?ci na dzia?anie zak?óce? elektromagnetycznych. Spe?nione s? wszystkie wymagania w zakresie si? szczytowych i funkcji ochronnych. Wszystkie produkty force uj?te s? w naszym raporcie z wst?pnego badania typu (ITTR) w po??czeniu z systemami konstrukcyjnymi FlexiForce ISC. Prosimy o kontakt, ?eby dowiedzie? si?, jak wykorzysta? pod swoj? mark? nasz raport z wst?pnego badania typu.

Akcesoria force

Uzupe?nienie oferty

Akcesoria force stanowi? uzupe?nienie oferty dla u?ytkownika ko?cowego. Zestawy przewodów, zestaw czujnika indukcyjnego, kurtyny ?wietlne, sygnalizacja ?wietlna, nadajniki r?czne (piloty), odbiorniki i ró?ne systemy ochrony kraw?dzi dolnej bramy dost?pne s? we wszystkich magazynach FlexiForce.

Automatyka przemys?owa FORCE z FlexiForce

Broszura informacyjna o produkcie.

Zach?camy do jej czytania on-line lub pó?niej, po ?ci?gni?ciu i zapisaniu  tre?ci! Broszur? zawieraj?c? komplet informacji o nap?dach serii FORCE , a tak?e szczegó?y techniczne wraz ze zdj?ciami produktów s?u??cych automatyzacji bram przemys?owych , mo?na znale?? poni?ej. Biuletyn dost?pny jest tylko w j?zyku angielskim. Prosimy o kontakt dla uzyskania innych wersji j?zykowych.

Jak dowiedzie? si? wi?cej o linii force i produktach do automatyzacji bram przemys?owych? Wystarczy do nas napisa? albo zadzwoni?!

Start typing and press Enter to search