SYSTEMY BEZPIECZE?STWA

BEZPIECZNA MODERNIZACJA

Bramy obs?ugiwane elektrycznie to nadal ci??kie, poruszaj?ce si? obiekty. U?ytkownicy doceniaj? bramy bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla ?rodowiska naturalnego.

Brama zamykaj?ca si? automatycznie musi zatrzyma? si?, kiedy napotka na przeszkod? lub osob? na swojej drodze. Do tego celu stosuje si? ró?ne systemy zabezpiecze? kraw?dzi dolnych bram przemys?owych, dost?pne na rynku i posiadaj?ce odpowiednie aprobaty techniczne.

  • Kurtyna ?wietlna klasy 2
  • System czujników optycznych
  • Pneumatyczny system bezpiecze?stwa
  • Czujnik p?tli indukcyjnej
  • Fotokomórki zabezpieczaj?ce
  • Czujniki ochronne furtek

Wybór jednego z tych systemów odbywa si? cz?sto na podstawie osobistych do?wiadcze?. Przedstawiamy akcesoria zabezpieczaj?ce, pod??czane do systemu sterowania forceIQ w oparciu o technologi? Plug and Play. Nasze nap?dy do bram przemys?owych z serii force to zdecydowanie okazja na zaproponowanie u?ytkownikowi produktów dodatkowych najwy?szej klasy. Warto?? zamówienia mo?na zwi?kszy? jeszcze bardziej, zapewniaj?c mu bezpiecze?stwo w codziennej eksploatacji bramy elektrycznej.

Wszystkie akcesoria FlexiForce uj?te s? w naszym raporcie z wst?pnego badania typu (ITTR) w po??czeniu z systemami konstrukcyjnymi FlexiForce ISC oraz automatami force i NICE. Prosimy o kontakt, ?eby dowiedzie? si?, jak wykorzysta? pod swoj? mark? nasz raport z wst?pnego badania typu.

W oparciu o potrzeby i osobiste preferencje dost?pne s? ró?ne rodzaje zabezpiecze? (i ich kombinacje), idealnie dostosowane, a przy tym szczególnie zalecane do u?ycia w bramach segmentowych. Poni?ej przedstawione s? przyk?adowe rozwi?zania:

forceLD

Czujnik p?tli indukcyjnej

Czujnik p?tli indukcyjnej wykrywa pojawienie si? ci??arówki w pobli?u bramy. Sygna? rozpoznawany jest przez forceIQ i jasno przedstawiany na wy?wietlaczu. Wszystkie potrzebne cz??ci w jednym zestawie!

forceLC2

Kurtyna ?wietlna. Klasa 2

Kurtyny ?wietlne typu 2, jak force LC2, mo?na stosowa? jako samodzielne urz?dzenia zabezpieczaj?ce, poniewa? wyposa?one s? w funkcj? testowania. Kurtyna ForceLC2 obejmuje dolne 2550 mm otworu bramowego, spe?nia wi?c wymagania norm EN12978 i EN12453. Unikaln? cech? forceLC2 jest fakt, ?e jest to modu? ca?kowicie autonomiczny, pod??czany bezpo?rednio do wej?cia OSE sterownika. Nie jest wi?c wymagany ?aden adapter ani interfejs.

forcePSE

Pneumatyczny system bezpiecze?stwa

Zestaw prze??cznika pneumatycznego. Montowany w obudowie IP54. Zwi?kszenie lub zmniejszenie ci?nienia powietrza w uszczelce dolnej bramy podczas kolizji z przeszkod? powoduje aktywacj? czujnika. Wszystkie niezb?dne cz??ci w jednym zestawie z po??czeniem Plug and Play do sterownika forceIQ.

OSE-IR

Czujnik na podczerwie?

Autonomiczne fotokomórki na podczerwie?. Te „modu?owe” fotokomórki mocuje si? w prowadnicy bramy. Uwaga! Nie s? one zatwierdzone do stosowania jako samodzielny system bezpiecze?stwa bramy przemys?owej. Musz? by? stosowane w po??czeniu z innymi systemami zabezpiecze?.

forceOSE

System czujników optycznych

Zestaw systemu czujników optycznych kraw?dzi dolnej bramy. Sygna? rozpoznawany jest przez forceIQ i jasno przedstawiany na wy?wietlaczu. Wszystkie niezb?dne cz??ci w jednym zestawie z po??czeniem Plug and Play do sterownika forceIQ.

1034-OSE

Czujnik ochronny furtki

Czujnik ochronny blokuj?cy nap?d bramy, kiedy furtka jest otwarta. Zestaw obejmuje wszystkie cz??ci niezb?dne do monta?u. Unikalnym jest bezprzewodowy sposób wys?ania sygna?u do modu?u silnika z nadajnika zainstalowanego w samozamykaczu 1034FLN. Prostota i skuteczno??!

Kurtyna optyczna force LC2 z FlexiForce Broszura informacyjna o produkcie.

Zach?camy do jej czytania on-line lub pó?niej, po ?ci?gni?ciu i zapisaniu tre?ci!

Broszur? zawieraj?c? komplet informacji o kurtynie optycznej force LC2 , a tak?e szczegó?y techniczne wraz ze zdj?ciami , mo?na znale?? poni?ej. Biuletyn dost?pny jest tylko w j?zyku angielskim. Prosimy o kontakt dla uzyskania innych wersji j?zykowych.

Jak dowiedzie? si? wi?cej o naszych systemach zabezpiecze? i produktach? Wystarczy napisa? albo zadzwoni?! Wszystkie automatyczne systemy zabezpiecze? mo?na te? przejrze? w naszym sklepie internetowym.

Start typing and press Enter to search