KIM JESTE?MY

Innowacje w bran?y bram segmentowych na ca?ym ?wiecie

Za?o?ona w 1980 roku Grupa FlexiForce to ambitna, mi?dzynarodowa firma z podmiotami zale?nymi w Holandii, na W?grzech, w Hiszpanii, we W?oszech, w Polsce, Chinach, Turcji, USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Siedziba Grupy znajduje si? w Barneveld w Holandii.

Za?o?ona w roku 1980 firma FlexiForce oferuje elementy osprz?tu, automatyk?, panele i systemy konstrukcyjne bram segmentowych do obiektów mieszkalnych (gara?e) i przemys?owych. Wierzymy w mo?liwo?ci rynkowe naszych klientów na ca?ym ?wiecie: niezale?nych, cz?sto lokalnych lub regionalnych producentów bram.

Produkty i us?ugi FlexiForce pomagaj? przedsi?biorcom oferowa? konkurencyjne rozwi?zania bramowe. G?ówne obszary naszej dzia?alno?ci to nie tylko projektowanie i wytwarzanie wysokiej jako?ci produktów i systemów, ale przede wszystkim zrozumienie i zaspokojenie zapotrzebowania klientów na wydajny ?a?cuch dostaw.

Oznacza to, ?e ka?dy zawias, ka?dy zestaw prowadze?, ka?dy nap?d do bramy przemys?owej dost?pny jest w krótkim czasie, gdy? transportowany jest z niewielkiej odleg?o?ci. Umo?liwia to sie? zak?adów produkcyjnych i magazynów w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, na W?grzech, w Turcji, we W?oszech, w Polsce i w Chinach.

0
YEARS IN BUSINESS
0
DIVISIONS WORLDWIDE
0
LOCATIONS
0
EMPLOYEES
0
PRODUCTS
2145
CUSTOMERS

FlexiForce B.V.

Z Barneveld w Holandii FlexiForce obs?uguje klientów z Beneluksu, Francji, krajów niemieckoj?zycznych (DACH), Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Skandynawii. Nasze obiekty magazynowe, biurowe i produkcyjne zajmuj? ponad 18 000 m2. Produkcja skupia si? na profilach stalowych, spr??ynach skr?tnych i zestawach monta?owych bram rezydencjalnych. W tej lokalizacji stworzyli?my tzw. „Centrum Inspiracji”, przyjazne ?rodowisko, w którym spotykaj? si? klienci, pracownicy marketingu i zespó? badawczo-rozwojowy FlexiForce.

FlexiForce Ibérica, S.L.

Spó?ka FlexiForce Iberica S.L. znajduje si? niedaleko Walencji, w miasteczku o nazwie Oliva. Na obszarze 2500 m2 zlokalizowany jest magazyn, biuro sprzeda?y i ma?y zak?ad produkcyjny. Oprócz pe?nego asortymentu osprz?tu i produktów do automatyzacji marki FlexiForce, nasz hiszpa?ski zespó? oferuje kompletne zestawy monta?owe i lokaln? us?ug? dostawy paneli bramowych klientom w Hiszpanii, Portugalii, na Wyspach Kanaryjskich, w Afryce Pó?nocnej i Ameryce ?aci?skiej.

Flexi-Force Italia Srl.

W sercu prowincji Brescia, w miejscowo?ci Alfianello, FlexiForce W?ochy ma biuro sprzeda?y, magazyn i ma?y zak?ad produkcyjny na terenie 3000 m2. Z tego centrum dystrybucyjnego oferujemy naszym klientom we W?oszech i s?siednich krajach pe?en asortyment osprz?tu i produktów FlexiForce s?u??cych automatyzacji bram. Lokalizacja blisko klienta umo?liwia klientom cz?stsze sk?adanie zamówie? na mniejsze ilo?ci produktów, co przek?ada si? na zmniejszenie ich kosztów operacyjnych. Stosunkowo nowy jest fakt, ?e nasz w?oski zespó? ma w asortymencie panele bramowe, dostarczane w dowolnym rodzaju, ilo?ci i d?ugo?ci!

FlexiForce Hungary Kft.

Niedawno firma FlexiForce zainwestowa?a w nowy, nowoczesny obiekt produkcyjny o powierzchni 15 000 m2 w Debreczynie na wschodzie W?gier. Na terenie obiektu znajduje si? magazyn, fabryka i biura. Nawijanie spr??yn skr?tnych, montowanie ich, walcowanie k?towników i prowadnic, wyginanie ?uków oraz sk?adanie przemys?owych i rezydencjalnych zestawów monta?owych stanowi? podstaw? produkcji. Z FlexiForce W?gry oferujemy obs?ug? ?a?cucha dostaw w zakresie zestawów monta?owych ISC (przemys?owych) i RSC (gara?owych) dla klientów OEM w ca?ej Europie. Lokalny zespó? sprzeda?owy obs?uguje klientów na W?grzech i w s?siednich krajach.

Flexi Force Poland Sp. z o.o.

Z obiektu o powierzchni 4500 m2, mieszcz?cego si? w G?ownie, FlexiForce Polska oferuje elementy osprz?tu, automatyk? bram i szeroki wybór paneli bramowych, dost?pnych w magazynie. Obiekt obejmuje biura sprzeda?y, salon wystawowy, magazyn, hal? monta?ow? zestawów konstrukcyjnych bram oraz now? lini? do obs?ugi i przechowywania paneli. Polski zespó? obs?uguje klientów w Polsce, Estonii, na ?otwie, na Litwie i w Rosji.

FlexiForce Turkey

Wiosn? 2012 zaw?drowali?my do Azji ?rodkowej: dzia?alno?? rozpocz??a spó?ka FlexiForce Turcja. Biura i magazyn o powierzchni 2000 m2 znajduj? si? w miejscowo?ci Gebze, w azjatyckiej cz??ci Turcji, niedaleko Stambu?u. Dyrektorem zarz?dzaj?cym jest pan Mert Kaptan, który mo?e poszczyci? si? bogatym do?wiadczeniem w naszej bran?y. Magazyn w Turcji zapewnia klientom wi?ksz? elastyczno?? przy ni?szych kosztach. Mniejsze, cz?stsze zamówienia i ni?sze koszty transportu poprawi? konkurencyjno?? wszystkich naszych klientów.

Dzia?y i partnerzy

Wi?cej informacji o naszych dzia?ach i partnerach.

Start typing and press Enter to search