Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna dla Kontrahentów

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.

W związku z powyższym, wypełniając wynikający z powyższej regulacji obowiązek informacyjny, pragniemy Państwa poinformować, że:

1: Administratorem Państwa danych osobowych jest Flexi Force Poland
Sp. z o. o. z siedzibą w Głownie, ul. Ludwika Norblina 17/19, 95-015 Głowno, KRS 0000269922, NIP: 5252382009, REGON: 140778030, adres e-mail: privacy.pl@flexiforce.com

2: Z Koordynatorem do spraw Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: privacy.pl@flexiforce.com

3: Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) – c) i f) RODO tj.:

a) w oparciu o udzieloną zgodę;

b) z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;

c) z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

d) z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora.

4: Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) zawarcia i realizacji umowy,

b) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

c) sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora;

d) prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

e) dochodzenia i obrony roszczeń;

f) archiwizacji;

g) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;

h) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

i) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

5: Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, z którymi niezbędna jest współpraca w zakresie realizacji łączącej nas umowy.

6: Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

a) podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu;

b) podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, podwykonawcom;

c) operatorom pocztowym/kurierskim, które będą dostarczać przesyłki;

d) kancelariom prawnym, którym  Administrator zlecił np. prowadzenie ewentualnych postępowań sądowym lub świadczenie innej pomocy w ramach obsługi prawnej;

e) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7: Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE/EOG) oraz organizacji międzynarodowych. Przekazanie Państwa danych osobowych podmiotom z państw trzecich, może jednak nastąpić w szczególności, gdy:

a) Administrator utrzymuje swoje zasoby danych i ich kopie na serwerach podmiotów trzecich znajdujących się w państwach trzecich;

b) podmioty realizujące usługi wysyłki powiadomień SMS oraz usługi wysyłki pocztą elektroniczną powiadomień wygenerowanych w pdf znajdują się w państwie trzecim;

c) w razie  zaistnienia sytuacji opisanej powyżej lit. a) i b), Administrator  stosuje standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską,  dotyczące ochrony  danych  Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja gdy transfer danych odbywa się do państw trzecich w stosunku, do których Komisja Europejska wydała decyzję o zachowaniu właściwego stopnia ochrony danych osobowych, wtedy przekaz danych odbywa się na podstawie samej decyzji.

8: Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).

9: Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (tj. organu nadzorczego w rozumieniu RODO), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10: Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu,
w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

przepisy prawa, które mogą zobowiązywać Administratora do przetwarzania danych przez ściśle określny czas (np. ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa);

okres, przez jaki są świadczone usługi;

okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;

okres, na jaki została udzielona zgoda.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

W każdym czasie mają Państwo prawo cofnięcia wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w  tym profilowaniu.

Start typing and press Enter to search