KONFIGURACJA

PROSTA METODA KONFIGURACJI ZESTAWÓW

MONTA?OWYCH ORAZ SPR??YN

Nasze narz?dzia konfiguracyjne, dost?pne on-line,  oferuj? wiele wyj?tkowych metod pozwalaj?cych na szybki i prosty dobór oraz zamawianie konkretnych zestawów monta?owych oraz spr??yn do ka?dego typu bramy. Wystarczy tylko poda? niezb?dne informacje konstrukcyjne oraz w?asne preferencje, a program automatycznie skonfiguruje wszystkie niezb?dne elementy potrzebne do budowy bramy lub przygotuje zamówienie gotowe do z?o?enia bezpo?rednio we flexiforce.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE RSC

RSC Create to narzędzie konfiguracyjne dla producentów drzwi, którzy chcą szybko i dokładnie obliczyć określone elementy lub zestawy okuć. Create jest dostępny w 2 wersjach, jedna do bezpośrednich zamówień do FlexiForce Holandia ze zmniejszoną dostępnością produktu i 1 wersja bez opcji bezpośredniego zamówienia, ale pełna dostępność produktu do samodzielnej produkcji.

SPRINGFORCE, KALKULATOR SPR??YN

SpringForce jest, opracowanym przez nas , wyj?tkowym programem kalkulacyjnym spr??yn który pozwala na obliczenie najlepszych z mo?liwych ich kombinacji  do bram sekcyjnych. “ Najlepszych z mo?liwych “ oznacza i?: spr??yny s? odpowiednie ( nie za ci??kie i nie za lekkie) dla wywa?enia specyficznej bramy przez ca?y , za?o?ony wcze?niej, okres ich ?ywotno?ci. Kompletny proces oblicze? i kalkulacji zosta? wnikliwie przetestowany i pozytywnie zaopiniowany przez , wspó?pracuj?cy z nami, angielski Instytut IST ( Instytut Technologii Spr??yn).

Dzi?ki programowi SpringForce, dost?pnemu on-line, kalkulowanie spr??yn sta?o si? proste i szybkie. Nale?y tylko wype?ni? odpowiednie pola, a natychmiast zostanie zaproponowany gotowy wybór w?a?ciwych spr??yn.

KALKULATOR PRZENIKALNOŚCI TERMICZNEJ U

 

Dokładne wartości parametru U stają się coraz istotniejsze we wszelkich projektach budowlanych, w których poziom izolacji musi spełniać wymagania prawne lub projektowe. Dlatego , jako wsparcie dla naszych klientów, opracowaliśmy uniwersalne narzędzie kalkulacyjne do obliczania wartości U dowolnie skonfigurowanych bram sekcyjnych.

Oczywi?cie ch?tnie s?u?ymy naszym klientom wsparciem i pomoc? na wszystkich etapach obs?ugi zaprezentowanych wy?ej narz?dzi konfiguracyjnych. W przypadku pyta? prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami handlowymi.

Start typing and press Enter to search