KONFIGURACJA

PROSTA METODA KONFIGURACJI ZESTAWÓW

MONTA?OWYCH ORAZ SPR??YN

Nasze narz?dzia konfiguracyjne, dost?pne on-line,  oferuj? wiele wyj?tkowych metod pozwalaj?cych na szybki i prosty dobór oraz zamawianie konkretnych zestawów monta?owych oraz spr??yn do ka?dego typu bramy. Wystarczy tylko poda? niezb?dne informacje konstrukcyjne oraz w?asne preferencje, a program automatycznie skonfiguruje wszystkie niezb?dne elementy potrzebne do budowy bramy lub przygotuje zamówienie gotowe do z?o?enia bezpo?rednio we flexiforce.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE RSC

Create jest programem konfiguracyjnym przeznaczonym dla producentów bram, którzy dzi?ki niemu, w szybki i precyzyjny sposób, mog? okre?li? ilo?? komponentów lub zestawów niezb?dnych dla w?asnych potrzeb produkcyjnych lub po to aby z?o?y? zamówienie we FlexiForce.

Dzi?ki CREATE RSC zamawianie w?asnych zestawów RSC i RSC-T sta?o si? bardzo proste. Nale?y tylko wype?ni? odpowiednie pola oraz okre?li? w nich w?asne preferencje konstrukcyjne, a lista materia?ów które nale?y zamówi? i które b?d? zapakowane w wygodny do transportu karton FlatBed,  zostanie natychmiast wygenerowana. Wykaz materia?ów mo?na u?y? tak?e na miejscu, do produkcji w?asnych zestawów monta?owych.

W swojej bazie danych program Create posiada szeroki wybór paneli , ca?? ofert? elementów konstrukcyjnych z katalogu FlexiForce oraz nap?dów gara?owych i akcesoriów .

SPRINGFORCE, KALKULATOR SPR??YN

SpringForce jest, opracowanym przez nas , wyj?tkowym programem kalkulacyjnym spr??yn który pozwala na obliczenie najlepszych z mo?liwych ich kombinacji  do bram sekcyjnych. “ Najlepszych z mo?liwych “ oznacza i?: spr??yny s? odpowiednie ( nie za ci??kie i nie za lekkie) dla wywa?enia specyficznej bramy przez ca?y , za?o?ony wcze?niej, okres ich ?ywotno?ci. Kompletny proces oblicze? i kalkulacji zosta? wnikliwie przetestowany i pozytywnie zaopiniowany przez , wspó?pracuj?cy z nami, angielski Instytut IST ( Instytut Technologii Spr??yn).

Dzi?ki programowi SpringForce, dost?pnemu on-line, kalkulowanie spr??yn sta?o si? proste i szybkie. Nale?y tylko wype?ni? odpowiednie pola, a natychmiast zostanie zaproponowany gotowy wybór w?a?ciwych spr??yn.

Oczywi?cie ch?tnie s?u?ymy naszym klientom wsparciem i pomoc? na wszystkich etapach obs?ugi zaprezentowanych wy?ej narz?dzi konfiguracyjnych. W przypadku pyta? prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami handlowymi.

Start typing and press Enter to search