Zaprojektowali?my podpory boczne do naszego nowego , przemys?owego systemu konstrukcyjnego bram, które posiadaj? wiele po?ytecznych udoskonale? i istotne skracaj? czas instalacji!Podpory te mog? by? równie? mocowane do ?cian budynku i nie wymagaj? dodatkowych przestrzeni monta?owych. S? one przytwierdzane w linii k?townika pionowego i zajmuj? niewiele miejsca na nadpro?u. Spr??yny, w po?o?eniu zewn?trznym, przykr?cane s? do boków podpór. Wprowadzili?my kilka m?drych udoskonale? takich jak:

  • ?atwy sposób umieszczania na wale
  • Przemy?lany uk?ad otworów pod monta? obejmy ?o?yska i ko?owrotu
  • Proste ustalanie pozycji w poziomie
  • Wska?nik do pozycjonowania w prowadzeniach HL oraz FHL Spr??yny mocowane s? w ustawieniu zewn?trznym co pozwala na przykr?cenie urz?dze? zabezpieczaj?cych do podpór bocznych.

Dzi?ki temu, po ustaleniu pozycji wa?u, mo?na unikn?? wiercenia dodatkowych otworów w ?cianie . W ten sposób wa? b?dzie zawsze we w?a?ciwym po?o?eniu! Nap?d równie? mo?e by? mocowany do podpory bocznej za po?rednictwem uchwytu o symbolu 300PB.

Po?o?enie jego wzgl?dem wa?u b?dzie niezmienne i nie wymaga dodatkowego mocowania do ?ciany. Perfekcyjny efekt ko?cowy bez zb?dnego nak?adu pracy! Podpory boczne wa?u sprzedawane s? w trzech rozmiarach zale?nie od odleg?o?ci do osi otworu: 111mm, 127mm i 152mm.

Szczegó?y mo?na znale?? w naszym katalogu on-line i zapozna? w?asnych instalatorów z korzy?ciami jakie daje stosowanie nowych podpór bocznych. Kod towarowy: 3111FL/R, 3127FL/R, 3152FL/R.

Start typing and press Enter to search