Polityka Prywatności

Nota Prawna

Ochrona prywatności

Niniejszy dokument zawiera informacje prawne i politykę ochrony prywatności dotyczącą korzystania ze strony internetowej Flexi Force Poland Sp. z o. o. (zwanej dalej „Flexi Force”). Na swojej stronie internetowej Flexi Force zamieszcza informacje online. Korzystając z tej strony, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków zawartych w informacjach prawnych i polityce ochrony prywatności.

Prawo autorskie, znaki towarowe i warunki korzystania ze strony

Treść naszej strony internetowej (zwana dalej „Treścią”), w tym tekst, obrazy, znaki towarowe, logo oraz oprogramowanie, jest chroniona przez prawo własności intelektualnej. Tytuł własności Treści nie przechodzi na użytkownika, ale pozostaje własnością Flexi Force lub osób trzecich, do których należą materiały zamieszczone na stronie.

Flexi Force jest właścicielem nazwy spółki oraz nazw produktów i usług wymienionych na niniejszej stronie, a nazwy te są chronione przez prawo własności intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe stanowią własność ich odnośnych właścicieli.

Użytkownik jest uprawniony do przeglądania, przesyłania za pomocą poczty elektronicznej, pobierania lub drukowania kopii Treści wyłącznie na użytek prywatny (niekomercyjny). Nieuprawnione korzystanie z Treści może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych lub innych przepisów prawa. Przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, pobieranie lub drukowanie kopii Treści wymaga zamieszczenia wszystkich informacji, w tym informacji na temat praw autorskich, zawartych w Treści, w tym informacji na temat praw autorskich zamieszczonych w dolnej części strony.

Zabrania się powielania, transkrypcji, przechowywania w systemie odzyskiwania, tłumaczenia, retransmisji w jakiejkolwiek formie (elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej, nagranej lub innej), odsprzedaży lub redystrybucji Treści bez uprzedniej pisemnej zgody Flexi Force. Zabrania się sprzedaży, modyfikowania, powielania, wyświetlania, publicznego odtwarzania, dystrybucji lub innego wykorzystywania Treści w celach publicznych lub komercyjnych. Zabrania się „ramkowania” niniejszej strony lub jej treści. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować żadnych elementów niniejszej strony na serwer oraz nie wyświetlać ani nie wykorzystywać nazw, logo lub znaków towarowych Flexi Force bez uprzedniej pisemnej zgody Flexi Force.

Zabronione jest wykorzystywanie Treści na innych stronach internetowych lub w innym środowisku komputerowym podłączonym do sieci, jednakże użytkownik może zamieszczać hiperłącza HTML prowadzące z jego strony do niniejszej strony,
z zastrzeżeniem poniższych warunków.

Flexi Force niniejszym udziela użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej i odwołalnej licencji na zamieszczanie odnośników do niniejszej strony. Użytkownik zobowiązuje się:

– nie zamieszczać żadnych odnośników do niniejszej strony w sposób wiążący
je z reklamą lub promujący jakąkolwiek organizację, produkt lub usługę.

– nie zamieszczać żadnych odnośników do niniejszej strony na żadnych stronach powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite, szkalujące, napastliwe, obraźliwe lub złośliwe.

Flexi Force zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej licencji w całości lub prawa do stosowania określonych odnośników w dowolnym momencie. W przypadku odwołania niniejszej licencji przez Flexi Force użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć
i dezaktywować wszelkie odnośniki do niniejszej strony.

Wykorzystywanie Treści w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony na mocy niniejszych warunków, może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych lub innych przepisów prawa. W takim przypadku Flexi Force automatycznie wycofuje zgodę na wykorzystywanie niniejszej strony internetowej przez użytkownika oraz ma prawo zażądać niezwłocznego zniszczenia wszystkich kopii Treści lub jej elementów posiadanych przez użytkownika. Wszelkie prawa, które nie zostały udzielone w sposób wyraźny w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

FLEXI FORCE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY LUB JEJ TREŚCI LUB DZIAŁANIA W OPARCIU
O NINIEJSZĄ STRONĘ LUB JEJ TREŚĆ. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NINIEJSZEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO.

FLEXI FORCE UDOSTĘPNIA NINIEJSZĄ STRONĘ, JEJ TREŚĆ ORAZ USŁUGI W FORMIE „JAKA JEST” I NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI Z TEGO TYTUŁU. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FLEXI FORCE NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE GWARANCJE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE TYTUŁU WŁASNOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ, BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FLEXI FORCE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, CIĄGŁOŚCI LUB TERMINOWOŚCI TREŚCI, USŁUG, OPROGRAMOWANIA, TEKSTU, OBRAZÓW, ODNOŚNIKÓW LUB INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE LUB UDOSTĘPNIONYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM. UŻYTKOWNIK ODPOWIADA ZA PODJĘCIE WSZELKICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA NIEZBĘDNYCH, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE TREŚĆ UZYSKANA
Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ JEST WOLNA OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH POTENCJALNIE SZKODLIWYCH KODÓW KOMPUTEROWYCH.

 

Flexi Force ani żadna osoba powiązana z Flexi Force nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z niniejszej strony lub jakichkolwiek treści, usług lub materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie lub udostępnionych za jej pośrednictwem („zabezpieczenie”). Zabezpieczenie obejmuje wszystkie roszczenia, niezależnie od tego czy ich podstawę stanowi odpowiedzialność
z tytułu gwarancji, odpowiedzialność kontraktowa, odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność bezwzględna lub inna i niezależnie od tego, czy Flexi Force została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody. Zabezpieczenie obejmuje również wszelkie straty, w tym m.in. szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne, wynikowe, nawiązkę odszkodowawczą, szkody na osobie lub wynikające ze śmierci zawinionej, utracone korzyści, szkody wynikające z utraty danych lub przestojów w działalności.

 

Odnośniki do innych stron internetowych; reklamy

Niniejsza strona może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Odnośniki te zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkownika i nie mają na celu promowania przez Flexi Force treści takich stron. Niniejsza strona nie odpowiada za treść stron internetowych osób trzecich,
do których prowadzą zamieszczone na niej odnośniki. Nie dokonujemy przeglądu, nie kontrolujemy ani nie monitorujemy materiałów zamieszczanych na stronach osób trzecich. Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących treści, dokładności lub zgodności z prawem materiałów zamieszczanych na stronach osób trzecich.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na dostęp do stron osób trzecich, do których prowadzą zamieszczone odnośniki, czyni to na własne ryzyko. Korzystanie ze stron osób trzecich przez użytkownika podlega odpowiednim warunkom korzystania z takich stron osób trzecich, w tym polityce ochrony prywatności.

Jeżeli na niniejszej stronie internetowej pojawią się reklamy osób trzecich, mogą one zawierać odnośniki do innych stron internetowych. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej,  na stronie Flexi Force nie promuje się żadnych produktów ani nie składa się żadnych oświadczeń dotyczących treści, dokładności lub zgodności z prawem materiałów zawartych w reklamach zamieszczonych na stronie Flexi Force lub do których prowadzą odnośniki zamieszczone na tej stronie.

Start typing and press Enter to search