Polityka Prywatności

Ochrona Prywatności Dane Osobowe

Flexi Force Poland Sp. z o. o.  dba o ochronę Państwa danych osobowych. Niniejsze zasady ochrony prywatności opisują:

 • rodzaje danych osobowych, które zbieramy od Państwa w związku
  z funkcjonowaniem strony internetowej;
 • jak i dlaczego wykorzystujemy te informacje;
 • komu i gdzie udostępniamy te informacje;
 • jak długo je przechowujemy;
 • Państwa prawa, w tym jak skontaktować się z nami w przypadku dodatkowych pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych; oraz
 • jak możemy zmieniać niniejsze zasady.

 

Flexi Force Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Głownie, przy ul. Ludwika Norblina 17/19, 95-015 Głowno, KRS 0000269922, NIP: 5252382009, REGON: 140778030, adres elektroniczny: pl.@flexiforce.com jako „administrator danych” odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 

1.1         JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY.

 Zbieramy i przechowujemy:

 • Kiedy przesyłają Państwo zapytanie: informacje przekazywane nam przez Państwa w celu uzyskania od nas informacji – imię i nazwisko, adres, e-mail lub numer telefonu.
 • Kiedy składają Państwo zamówienie: Państwa dane kontaktowe i adres dostawy,
  a także inne informacje niezbędne do zweryfikowania i realizacji zamówienia. Obejmuje to również przekazywane nam przez Państwa informacje finansowe.
 • Kiedy korzystają Państwo z naszych usług cyfrowych i odwiedzają naszą stronę internetową: Państwa zachowanie na stronie internetowej, np. ilość odwiedzin na stronie internetowej oraz czas spędzony na stronie internetowej.
 • Kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej pozyskujemy Państwa adres IP.

 

 1. 2  CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy,
 • prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Flexi Force Poland Sp. z o.o.;
 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Flexi Force Poland Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 • dochodzenia roszczeń;
 • archiwizacji;
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Flexi Force Poland Sp. z o. o.

 

1.3 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Flexi Force Poland Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) i f) RODO tj.:

 • w oparciu o udzieloną zgodę;
 • z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie;
 • z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych;
 • z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych osobowych takie jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

1.4 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do celów wymienionych powyżej:

 • Innym spółkom grupy ASSA ABLOY;
 • Kiedy jest to wymagane przez prawo.
 • Podmiotowi kupującemu lub potencjalnemu przyszłemu podmiotowi kupującemu nasze przedsiębiorstwo.
 • Jeżeli niektórzy odbiorcy zlokalizowani są w krajach spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przekazując dane osobowe korzystamy ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Państwa danych osobowych. Standardowe klauzule umowne można znaleźć pod poniższym adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international transfers/transfer/index_en.htm.

 

Podejmujemy kroki mające na celu ochronę wszystkich danych osobowych przekazywanych osobom trzecim oraz do innych państw zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych i zasadami opisanymi powyżej.

 

1.5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Przechowujemy dane osobowe przez okres konieczny do wypełnienia celu, dla którego dane zostały zebrane. Oznacza to, że usuwamy Państwa dane osobowe, kiedy nie są już potrzebne do zareagowania na Państwa prośbę lub zamówienie, do zarządzania preferencjami dotyczącymi marketingu lub naszą relacją
z Państwem. Dane statystyczne w postaci zanonimizowanej mogą być przechowywane dłużej.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane.

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany
w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą zobowiązywać Flexi Force Poland Sp. z o. o. do przetwarzania danych przez ściśle określny czas;
 • okres, przez jaki są świadczone usługi;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora danych osobowych;
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

 

1.6.         PAŃSTWA PRAWA

W odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przechowujemy, mają Państwo prawo:

 • Żądać kopii swoich danych osobowych z naszego rejestru.
 • Żądać poprawienia lub usunięcia Państwa danych osobowych (chociaż może to oznaczać, że nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie, zrealizować zamówienia, Żądać abyśmy zaprzestali przetwarzania Państwa danych osobowych (np. w odniesieniu do wykorzystania danych do doskonalenia naszej strony internetowej) lub ograniczyli przetwarzanie (np. jeżeli uważają Państwo, że dane są nieprawidłowe).
 • Żądać danych osobowych wykorzystywanych do przesyłania Państwu żądanych informacji, realizowania zamówień, lub zarządzania naszą relacją z Państwem jako klientem w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które mogą Państwo  przekazać  innemu administratorowi danych.
 • W dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych w celach marketingowych.
 • Złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 • Wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregoś z wymienionych praw, żądanie należy przesłać na adres e-mail: privacy.pl.@flexiforce.com

Skargi związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Flexi Force Poland Sp. z o. o.  mogą Państwo zgłaszać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa albo organowi nadzorczemu w Państwa miejscu zamieszkania lub zatrudnienia.

 

1.7.        ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze zasady ochrony prywatności
w odpowiedzi na zmiany regulacji prawnych lub wymogów operacyjnych.
O wszelkich zmianach poinformujemy użytkowników (również o terminie ich wejścia w życie).

Dalsze korzystanie przez Państwa z naszej strony internetowej po wprowadzeniu zmian będzie jednoznaczne z ich akceptacją. Jeżeli nie akceptują Państwo zmian niniejszych zasad ochrony prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania
z tej strony internetowej.

Start typing and press Enter to search