ELEMENTY OSPRZ?TU

Najbogatsza gama produktów

Przedstawiamy pe?n? gam? elementów osprz?tu do gara?owych i przemys?owych bram segmentowych, co nadal stanowi fundament asortymentu FlexiForce.

Producenci bram, których przedsi?biorstwa s? na tyle du?e i na tyle ambitne, aby bramy wytwarza? ca?kowicie samodzielnie, z cz??ci pochodz?cych z w?asnych zapasów, mog? zamawia? wszystkie elementy monta?owe, profile, spr??yny skr?tne i narz?dzia we FlexiForce. Dajemy klientom wolno?? wyboru, oferuj?c im najbogatszy na rynku asortyment. Poni?ej przedstawiamy niewielk? próbk? z naszego katalogu produktów.

Katalog, sklep internetowy i cennik pozwalaj? zapozna? si? ze wszystkim produktami, systemami konstrukcyjnymi i us?ugami FlexiForce, oferowanymi dzisiaj w oparciu o podmioty zale?ne FlexiForce w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (region EMEA). ?atwo jest wybra? dok?adnie te produkty, które pasuj? do danego modelu biznesowego i oczekiwa? lokalnego rynku. D??ymy do tego, aby by? najlepszym dostawc? wszystkich elementów niezb?dnych do produkcji automatycznych bram segmentowych. Wspierajmy si? wzajemnie!

Na sk?adzie, gotowe do wysy?ki!

Z MY?L? O KLIENCIE

Nasza szeroka gama elementów osprz?tu dost?pna jest w magazynach zlokalizowanych niedaleko klienta. D??ymy do tego, aby czas dostawy do klienta nie przekracza? pi?ciu dni roboczych. Oznacza to, ?e koszty magazynowania ponoszone przez klienta s? ni?sze, a on sam mo?e polega? na nas, wiedz?c, ?e dostarczymy na czas niezb?dne do produkcji elementy. Jest to nasze zobowi?zanie w stosunku do klienta!

Dzia? badawczo-rozwojowy

ROZWÓJ I JAKO??

Wi?kszo?? produktów projektowanych jest przez FlexiForce. W naszym Centrum Inspiracji w Barneveld mamy zespó? utalentowanych in?ynierów ds. bada? i rozwoju, którzy opracowuj? nowe produkty. Nieustannie przek?adaj? opinie klientów i potrzeby rynku na innowacje i warto?ciowe modyfikacje produktów. Ponadto za? powierzyli?my temu zespo?owi odpowiedzialno?? za kontrol? jako?ci wszystkich naszych produktów. Specjalistyczna wiedza od projektowania produktu a? po jego instalacj? i u?ytkowanie!

FILMY O PRODUKTACH

INSTALACJE, INSTRUKCJE i INSPIRACJE

Regularnie przygotowujemy krótkie filmy, przedstawiaj?ce nasze produkty i ich zastosowania. Filmy te mo?na znale?? pod has?em „Product-Of-Today” (Produkt dnia) w portalach Vimeo i YouTube. Najnowsze z nich to:

Jak dowiedzie? si? wi?cej o naszej ofercie elementów osprz?tu? Wystarczy do nas napisa? albo zadzwoni?!

Start typing and press Enter to search