ISC

?A?CUCH DOSTAW PRZEMYS?OWYCH ZESTAWÓW MONTA?OWYCH

FlexiForce przedstawia przegl?d nowych zestawów monta?owych ISC do przemys?owych bram segmentowych. ISC oznacza Industrial Supply Chain – przemys?owy ?a?cuch dostaw. Ta nazwa opisuje nasz g?ówny cel: umo?liwi? producentom bram zlecenie firmie FlexiForce produkcji zestawów monta?owych, ca?kowicie lub w cz??ci.

Chcemy by? integraln? cz??ci? ?a?cucha dostaw. Umo?liwia to producentom bram odniesienie korzy?ci z naszych wysokowydajnych linii produkcyjnych oraz z faktu, ?e wi?kszo?? kosztów sta?ych stanie si? kosztami zmiennymi. Kapita? obrotowy nie b?dzie uwi?ziony w zapasach, gdy? zamówienie zestawu monta?owego b?dzie mo?liwe ju? po sprzeda?y bramy.

Z punktu widzenia producenta bram, jest to prosta koncepcja: producent zajmuje si? monta?em panelu bramy, podczas gdy FlexiForce zajmuje si? przygotowaniem zestawu elementów konstrukcyjnych. Producent wysy?a do u?ytkownika kompletn? bram?, sk?adaj?c? si? z zestawu monta?owego FlexiForce i segmentów bramy wytwarzanych przez producenta i wst?pnie przez niego z?o?onych. Zyskuj? na tym wszyscy: niezale?ny producent bram nie traci kontroli nad swoj? w?asn? strategi? i kierunkiem rozwoju, przenosz?c na FlexiForce wszystkie kwestie zwi?zane z elementami konstrukcyjnymi.

Nasza oferta zestawów monta?owych ISC dost?pna jest dla bram przemys?owych w ilo?ci od 100 do ponad 10 000 rocznie. To potencjalne rozwi?zanie dla:

 • przedsi?biorstw, które rozwa?aj? rozpocz?cie produkcji bram;
 • producentów bram, którzy chc? poszerzy? dzia?alno?? bez znacznych inwestycji w linie produkcyjne;
 • producentów bram rezydencjalnych, którzy produkuj? niewielk? ilo?? bram przemys?owych;
 • producentów bram, którzy chc? zmieni? swój model biznesowy, nie uzale?niaj?c si? jednak od organizacji zewn?trznej i nie ograniczaj?c si? do roli dealera.

To naprawd? dobre rozwi?zanie dla przedsi?biorców, którzy chc? u?atwi? sobie prac?. Mog? skupi? si? na panelach, sprzeda?y i monta?u bram, podczas gdy my zajmujemy si? zestawami monta?owymi, dok?adnie dopasowanymi do potrzeb. Oznacza to mo?liwo?? podzlecenia cz??ci produkcji, bez utraty ogólnej kontroli nad produkcj? bram.

CREATE ISC

?ATWE ZAMAWIANIE DZI?KI KONFIGURACJI ONLINE

Zamawianie zestawów ISC jest bardzo ?atwe dzi?ki CREATE ISC, naszemu internetowemu programowi konfiguracyjnemu do bram przemys?owych. Po wprowadzeniu parametrów bramy do systemu, zamówienie na zestaw monta?owy jest cyfrowo przesy?ane do FlexiForce W?gry, gdzie sprawnie montujemy go zgodnie z okre?lonymi wymiarami i pakujemy w kompaktowe opakowania, przystosowane do efektywnego, wielopoziomowego sk?adowania. Z zestawem dostarczana jest instrukcja monta?u, dostosowana do danego zamówienia.

ZALETY ISC

WSZYSTKIE KORZY?CI STOSOWANIA ISC

Inteligentna logistyka sprawia, ?e mo?emy ?atwo przes?a? zestaw do dowolnej lokalizacji w Europie. FlexiForce ma roczn? wydajno?? ponad 50 000 przemys?owych zestawów monta?owych, co oznacza, ?e mo?emy zaoferowa? klientom bardzo korzystne warunki handlowe. Oprócz korzystnej ceny i ?atwego w obs?udze internetowego narz?dzia konfiguracyjnego, ISC ma wiele innych zalet.

 • Du?a elastyczno?? dzi?ki krótkim czasom dostawy zestawów. Planuj?c produkcj? bierzemy pod uwag? zapotrzebowanie klienta.
 • Koszty sta?e staj? si? kosztami zmiennymi, dostosowanymi do sezonowych zwy?ek i zni?ek sprzeda?y.
 • Zmniejszenie zapasów cz??ci, spr??yn i profili. Kapita? nie jest uwi?ziony w magazynie.
 • Kupowanie na zamówienie. Zestaw zamawiany jest po sprzeda?y bramy. Zmniejszenie problemów zwi?zanych z prefinansowaniem.
 • Nie ma potrzeby inwestowania w linie produkcyjne zestawów monta?owych.
 • Zmniejszenie kosztów ogólnych i zatrudnienia.
 • Wydajno??: potencja? wytwórczy FlexiForce umo?liwia kontrol? jako?ci i stosowanie zaawansowanych linii produkcyjnych.
 • Produkcja spr??yn i profili pod wymiar, bez odpadów. Oszcz?dno?? do 15%!
 • Testy i aprobaty CE.
 • I wiele wi?cej.

Przemys?owy ?a?cuch dostaw ISC to inteligentne rozwi?zanie, na którym zyskuj? wszyscy! Jak dowiedzie? si? wi?cej o zaletach i korzy?ciach systemu ISC firmy FlexiForce? Zapraszamy do naszej broszury internetowej oraz do kontaktu z naszym zespo?em sprzeda?owym, który ka?demu klientowi przedstawi indywidualne korzy?ci z zamawiania u nas zestawów monta?owych!

Jak dowiedzie? si? wi?cej o naszych zestawach ISC i oferowanych us?ugach? Wystarczy do nas napisa? albo zadzwoni?!

Start typing and press Enter to search