RSC

REZYDENCJALNE SYSTEMY KONSTRUKCYJNE

FlexiForce przedstawia przegl?d systemów osprz?tu i zestawów monta?owych RSC do rezydencjalnych (gara?owych) bram segmentowych. RSC obejmuje ró?ne gara?owe systemy konstrukcyjne, ka?dy przeznaczony do konkretnego segmentu rynku.

Nie jest ?atwo odnie?? sukces na rynku bram rezydencjalnych. Podobnie jak w innych bran?ach, klientów trudniej jest podzieli? na segmenty. Ponadto produkty standardowe coraz cz??ciej okazuj? si? niewystarczaj?ce. Naszym zdaniem obecnie nie mo?na oczekiwa? prawdziwych sukcesów, oferuj?c standardowe, tanie bramy gara?owe. U?ytkownicy gotowi s? zap?aci? du?o wi?cej za produkty spe?niaj?ce ich konkretne potrzeby w zakresie wygody (automatyka), wygl?du, ekologii, bezpiecze?stwa i ochrony. Inwestycja w bram? gara?ow? to przecie? inwestycja w dom rodzinny.

Oznacza to jednak, ?e coraz wi?ksza jest ró?norodno?? systemów bramowych, kolorów, konstrukcji i akcesoriów. Trend ten stanowi szczególne wyzwanie dla lokalnych, ma?ych i ?rednich producentów bram gara?owych. Teraz mog? liczy? na nasz? pomoc! Uwa?nie wys?uchali?my opinii naszych klientów, którzy zg?aszali zapotrzebowanie na szerszy zakres zastosowa? i systemy modu?owe. Rezultatem jest Residential Supply Chain: ?a?cuch dostaw rezydencjalnych elementów konstrukcyjnych RSC.

Ta nazwa opisuje nasz g?ówny cel: umo?liwi? producentom bram zlecenie firmie FlexiForce produkcji zestawów monta?owych, ca?kowicie lub w cz??ci. Chcemy by? integraln? cz??ci? ?a?cucha dostaw. Umo?liwia to producentom bram odniesienie korzy?ci z naszych wysokowydajnych linii produkcyjnych oraz z faktu, ?e wi?kszo?? kosztów sta?ych stanie si? kosztami zmiennymi. Kapita? obrotowy nie b?dzie uwi?ziony w zapasach, gdy? zamówienie zestawu monta?owego b?dzie mo?liwe ju? po sprzeda?y bramy.

Jest to prosta koncepcja: producent zajmuje si? monta?em panelu bramy, podczas gdy FlexiForce zajmuje si? przygotowaniem zestawu elementów konstrukcyjnych. Producent wysy?a do u?ytkownika kompletn? bram?, sk?adaj?c? si? z zestawu monta?owego FlexiForce i segmentów bramy wytwarzanych przez producenta i wst?pnie przez niego z?o?onych. Zyskuj? na tym wszyscy: niezale?ny producent bram nie traci kontroli nad swoj? w?asn? strategi? i kierunkiem rozwoju, przenosz?c na FlexiForce wszystkie kwestie zwi?zane z elementami konstrukcyjnymi.

Przygotowali?my nowy cennik, w którym szczegó?owo wyja?niamy dzia?anie RSC, ró?ne systemy, przep?yw zamówie? i ceny. Chcieliby?my porozmawia? z klientami, ?eby wspólnie zastanowi? si?, w jaki sposób RSC mo?e przynie?? im korzy?ci w konkretnych sytuacjach. Dlatego prosimy o kontakt.

RSC obejmuje ró?ne gara?owe systemy konstrukcyjne, ka?dy przeznaczony do konkretnego segmentu rynku. Zintegrowana ochrona przeciww?amaniowa, nowe systemy mocowania, uniwersalne cz??ci, efektywno?? termiczna, ?atwo?? monta?u. Od rozwi?za? „najta?szych” po szerok? gam? produktów wy?szej klasy i opcji modernizacji. Rodzina RSC obejmuje ró?ne systemy dla ró?nych grubo?ci paneli:

RSC: system spr??yn skr?tnych 40 mm i 60 mm
RSC to oryginalny zestaw monta?owy bram gara?owych do 5000 x 3000 mm (250 kg) ze spr??ynami skr?tnymi z przodu (nadpro?e 160 mm lub 190 mm) albo spr??ynami z ty?u (75 mm). Do paneli grubo?ci 40 mm i 60 mm.

RSC-T 2.0: system spr??yn naci?gowych 40 mm
RSC-T to rozszerzenie naszego znanego systemu rezydencjalnego, teraz z technologi? spr??yn naci?gowych. Do bram o rozmiarach maksymalnych (szer. x wys.) 3000 m x 2500 mm i masie do 125 kg. Dost?pny dla paneli grubo?ci 40 mm. Wi?cej informacji o tym systemie:

CREATE RSC(-T)

STWÓRZ SWOJ? W?ASN? BRAM?

Zamawianie zestawu RSC lub RSC-T jest bardzo ?atwe dzi?ki konfiguratorowi produktów CREATE RSC. Wystarczy wprowadzi? swoje preferencje i parametry bramy, ?eby za chwil? uzyska? szczegó?ow? specyfikacj? materia?ow?, przy pomocy której mo?na zamówi? zestaw monta?owy, wydajnie i kompaktowo zapakowany. Specyfikacja materia?owa mo?e tak?e pos?u?y? do wyprodukowania zestawu monta?owego we w?asnej firmie.

FILMY O RSC

WI?CEJ INFORMACJI O RSC I RSC-T

Filmy prezentuj? ró?ne elementy i cechy systemu RSC z gamy produktów przeznaczonych do konstrukcji bram rezydencjalnych: wra?enia, aspekty techniczne, konfiguracja logistycznego ?a?cucha dostaw i monta?.

Rezydencjalne rozwi?zania konstrukcyjne RSC z FlexiForce Broszura informacyjna o produkcie.

Zach?camy do jej czytania on-line lub pó?niej, po ?ci?gni?ciu i zapisaniu  tre?ci!

Broszur? zawieraj?c? komplet informacji o systemach RSC , a tak?e szczegó?y techniczne wraz ze zdj?ciami elementów monta?owych RSC s?u??cych konstrukcji bram gara?owych , mo?na znale?? poni?ej. Biuletyn dost?pny jest tylko w j?zyku angielskim. Prosimy o kontakt dla uzyskania innych wersji j?zykowych.

Jak dowiedzie? si? wi?cej o naszych zestawach RSC i oferowanych us?ugach? Wystarczy do nas napisa?! Albo od razu rozpocz?? tworzenie zestawów monta?owych RSC przy pomocy naszego internetowego narz?dzia konfiguracyjnego.

Start typing and press Enter to search