SPR??YNY

DO?WIADCZENIE W PRODUKCJI I KONFIGURACJI SPR??YN

Spr??yny skr?tne i spr??yny naci?gowe stanowi? kluczowy element wszystkich bram segmentowych. Prawid?owe dzia?anie bramy i zadowolenie klienta uzale?nione s? od jako?ci i wyboru spr??yn dla ka?dej bramy.

Ka?da brama segmentowa jest inna, st?d spr??yny potrzebne do idealnego zbalansowania bramy wybiera si? indywidualnie. Zamiast kupowa? spr??yny standardowe i przycina? je na odpowiedni? d?ugo??, lepiej jest ca?kowicie zleci? produkcj? spr??yn FlexiForce.

Od momentu za?o?enia, firma FlexiForce stale inwestuje w fachow? wiedz?, produkcj?, logistyk?, testowanie i konfiguracj? spr??yn. Naszym zdaniem mamy obecnie czo?ow? pozycj? na rynku, nie tylko pod wzgl?dem ilo?ci, ale przede wszystkim pod wzgl?dem jako?ci spr??yn wybieranych przez nas i oferowanych klientom.

Produkujemy spr??yny pod wymiar okre?lony przez klienta, eliminuj?c odpady i pozosta?o?ci. Nast?pnie sprawnie montujemy spr??yny dla klienta. Proces monta?u obejmuje za?o?enie czopów, w?o?enie wype?nienia redukuj?cego ha?as, namalowanie pasa u?atwiaj?cego okre?lenie stopnia napi?cia spr??yny i opakowanie ka?dej spr??yny w foli? i oznaczenie naklejk? identyfikacyjn? unikaln? dla danego zamówienia. W ci?gu pi?ciu dni, dwa razy w tygodniu, spr??yny s? gotowe do wysy?ki do klienta. W przypadku zamówie? ekspresowych cz?sto jeste?my w stanie zrealizowa? zamówienie w ci?gu godziny. Jedno jest pewne: klient nigdy nie czeka na pró?no – mo?e w pe?ni na nas polega?.

Obecnie najcz??ciej produkowane przez nas spr??yny s? utwardzane w procesie ?rutowania i lakierowane proszkowo. To w?a?nie te s?ynne „niebieskie spr??yny z FlexiForce”. ?rutowanie (utwardzanie) polega na bombardowaniu spr??yny w komorze ?rutowniczej ma?ymi kulkami, które uderzaj? w jej powierzchni? z pr?dko?ci? 300 km/h.

?rutowanie zag?szcza zewn?trzn? powierzchni? ?ruby, obni?aj?c poziom wewn?trznych napr??e? drutu. Zapewnia to o 40% d?u?sz? ?ywotno?? w porównaniu ze spr??ynami czarnymi i ocynkowanymi. D?u?szy okres eksploatacji pozwala wybra? l?ejsz? (wagowo) spr??yn? do tego samego typu bramy. Drut spr??yny chroniony jest przed korozj? lakierowaniem proszkowym na kolor b??kitnoszary (RAL 5014). W efekcie powstaje ?adniejsza spr??yna za mniej wi?cej t? sam? cen?, co spr??yna czarna.

We FlexiForce nie tylko produkujemy i dostarczamy klientom gotowe spr??yny skr?tne, oferujemy równie? ró?norodne narz?dzia pomocne na wszystkich etapach pracy, pocz?wszy od obliczania spr??yn.

SPRINGFORCE

?ATWIEJSZE OBLICZANIE SPR??YN

SpringForce to nasze unikalne narz?dzie to obliczania i konfigurowania spr??yn, dzi?ki któremu spr??yny b?d? idealnie dostosowane do danej bramy. Co oznacza „idealnie”? Spr??yna o odpowiedniej masie (nie za ci??ka, nie za lekka), perfekcyjnie balansuj?ca bram?, o korzystnym i precyzyjnie okre?lonym okresie eksploatacji. Wszystkie nasze nowe obliczenia zosta?y gruntownie przetestowane i potwierdzone przez naszego partnera, brytyjski Institute of Spring Technology.

SpringForce daje unikaln? mo?liwo?? po??czenia naszego internetowego obliczania spr??yn z systemem planowania zasobów przedsi?biorstwa (ERP) klienta. Za po?rednictwem elektronicznej wymiany danych (EDI) mo?na obliczy? i zamówi? spr??yny ze swojego systemu ERP poprzez SpringForce z powrotem do swojego systemu ERP, oszcz?dzaj?c czas i pieni?dze. Jednak równie? w przypadku obliczenia pojedynczej spr??yny krótka wizyta w SpringForce pozwala okre?li? potrzebn? spr??yn?.

Narz?dzie do napinania spr??yn skr?tnych bram przemys?owych ISTT

?ATWA INSTALACJA SPR??YN

Wsparcie ze strony FlexiForce nie ogranicza si? do wyboru i produkcji spr??yn. Wprowadzili?my ISTT: nowe narz?dzie do napinania spr??yn skr?tnych podczas instalacji i napraw. ISTT oznacza Industrial Spring Tensioning Tool. Narz?dzie to sprawia, ?e tradycyjnie ryzykowne napinanie spr??yn sta?o si? du?o bezpieczniejsze. Narz?dzie dost?pne jest z wygodnym wózkiem ISTT-GO.

SPRINGTIME

IDENTYFIKACJA SPR??YN NA MIEJSCU MONTA?U

SPRINGTIME na telefonie komórkowym! FlexiForce przedstawia aplikacj? dla instalatorów bram segmentowych, techników serwisu i firm naprawczych, która odpowiada na pytania i rozwiewa w?tpliwo?ci cz?sto pojawiaj?ce si? na miejscu instalacji. Czy spr??yna jest lewo-, czy prawoskr?tna? Jaki kod spr??yny wpisa? na zamówieniu? Co mog? zaoferowa? w?a?cicielowi bramy podczas wizyty? Co zrobi?, kiedy linka jest p?kni?ta? I tak dalej. SpringTime to nasz nowy kana? komunikacyjny, dzia?aj?cy na telefonach komórkowych i tabletach. B?dziemy regularnie aktualizowa? go nowymi funkcjami, radami dotycz?cymi obs?ugi posprzeda?owej i informacjami o produktach. Aplikacj? mo?na bezp?atnie pobra? z Apple App Store.

Jak dowiedzie? si? wi?cej o naszych spr??ynach i oferowanych us?ugach? Wystarczy do nas napisa?! Albo od razu rozpocz?? dobieranie spr??yn przy pomocy naszego internetowego narz?dzia konfiguracyjnego.

Start typing and press Enter to search