PANELE

BOGATA OFERTA DOST?PNA W NASZYCH LOKALNYCH MAGAZYNACH

Przedstawiamy pe?n? gam? paneli do bram gara?owych i przemys?owych. Dzi?ki zak?adom we W?oszech, Hiszpanii, Polsce, Niderlandy, i Turcji proponujemy prosty i wydajny ?a?cuch dostaw: osprz?t, automatyka i panele pod jednym dachem.

Przechowujemy w magazynach „panele do bram innych producentów” i sprawnie zaopatrujemy w nie naszych klientów. Zaleta takiego rozwi?zania jest oczywista: producentowi bram trudno jest w dzisiejszych czasach przechowywa? w magazynach wszystkie rodzaje paneli, które mog? okaza? si? potrzebne. Szczególnie dotyczy to bram gara?owych, dost?pnych w niezliczonej liczbie kolorów i wyko?cze? powierzchni. Producenci paneli wol? wytwarza? je na zamówienie, w wi?kszych ilo?ciach. Wtedy w?a?nie wkracza FlexiForce. Nasi klienci zamawiaj? pe?ne opakowania, mniejsze ilo?ci lub okre?lone d?ugo?ci w lokalnym magazynie FlexiForce. Z nami wszystko jest ?atwiejsze!

NASZA OFERTA

Panele do bram gara?owych i przemys?owych

G?ównym celem oferowania naszym klientom bogatej gamy paneli bramowych jest umo?liwienie im konkurowania na rynkach lokalnych i regionalnych z du?? elastyczno?ci? i efektywno?ci?. Producenci paneli zorientowani s? na produkcj?, co oznacza, ?e produkuj? panele na zamówienie, w jak najwi?kszej ilo?ci dla danego typu panelu.

FlexiForce kupuje wi?ksze ilo?ci paneli od kilku producentów i przechowuje je w swoich magazynach, umo?liwiaj?c klientom zakup dowolnej ilo?ci sekcji, dowolnego rodzaju i kszta?tu, w po??danej d?ugo?ci. Jeste?my przekonani, ?e jest to korzystne dla producentów bram, nie tylko pod wzgl?dem wydajno?ci i elastyczno?ci, ale równie? obni?enia kosztów w porównaniu z zakupem paneli bezpo?rednio od producenta.

Nasze standardowe panele do bram gara?owych to panele montowane w budynkach mieszkalnych (z zabezpieczeniem przed przytrza?ni?ciem palców) w ró?nych kolorach, sposobach wyko?czenia i d?ugo?ciach. Grubo?? panelu 40 mm. Wysoko?? panelu 500 mm lub 610 mm. Inne d?ugo?ci, wysoko?ci, sposoby wyko?czenia, kolory, grubo?ci dost?pne na ?yczenie.

Panele przemys?owe s? dost?pne w szerokiej gamie kolorów, sposobów wyko?czenia i d?ugo?ci. Grubo?? panelu 40 mm. Wysoko?? panelu 500 mm lub 610 mm. Inne d?ugo?ci, wysoko?ci, sposoby wyko?czenia, kolory, grubo?ci dost?pne na ?yczenie – prosimy o e-mail w tej sprawie!

finger art 2
finger art 1

Ceny

Ceny dostosowane do potrzeb

Wszystkie nasze panele oferowane s? na trzech poziomach us?ugi/ceny:

  1. Panel pojedynczy – ci?ty na wymiar – bez ilo?ci minimalnej
  2. Panel pojedynczy – d?ugo?? standardowa – bez ilo?ci minimalnej
  3. Pe?na paczka paneli – d?ugo?? standardowa (lub na zamówienie) – w paczkach po 18 jednakowych paneli

Mo?na oczywi?cie z?o?y? zamówienie ??cz?ce wszystkie trzy poziomy, na przyk?ad kupi? trzy pe?ne opakowania (po 18 paneli) przemys?owych paneli 610 mm w kolorze bia?ym o d?ugo?ci 9000 mm (najni?szy poziom cenowy), zamówi? 12 paneli gara?owych 500 mm w kolorze antracytowym o d?ugo?ci 5040 mm (?redni poziom cenowy), oraz 4 panele gara?owe w kolorze czerwonym do w?a?nie sprzedanej bramy (najwy?szy poziom cenowy). Decyzja nale?y do klienta!

Ceny wszystkich paneli znale?? mo?na w cenniku CENNIK PANELI.

Gwarancja

Produkt któremu zaufali?my!

Panele obj?te s? dwuletnim okresem gwarancji! Warunkiem jest przestrzeganie pewnych zasad dotycz?cych ich magazynowania , monta?u i u?ytkowania.
Szczegó?owe informacje mo?na znale?? na Warunki gwarancji i u?ytkowania

Nasi partnerzy

Marki paneli

Oprócz oferowania naszych w?asnych paneli z zapasów lokalnych, wspó?pracujemy blisko ze wszystkimi niezale?nymi dostawcami paneli w Europie, naszymi partnerami w zakresie certyfikacji CE-ITTR. Nasi partnerzy:

Jak dowiedzie? si? wi?cej o naszych panelach i oferowanych us?ugach? Wystarczy napisa?, zadzwoni? albo poprosi? o cennik!

Start typing and press Enter to search