Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna dla Kontrahentów Flexi Force Poland Sp. z o. o.

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, RODO), zwane dalej RODO.

W związku z powyższym, wypełniając wynikający z powyższej regulacji obowiązek informacyjny, pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Flexi Force Poland Sp. z o. o.
  z siedzibą w Głownie, ul. Ludwika Norblina 17/19, 95-015 Głowno, KRS 0000269922, NIP: 5252382009, REGON: 140778030, adres e-mail: privacy.pl@flexiforce.com
 2. Z Koordynatorem do spraw Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: privacy.pl@flexiforce.com
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Flexi Force Poland Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) i f) RODO tj.:

1) w oparciu o udzieloną zgodę;

2) z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie;

3) z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych;

4) z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych osobowych takie jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1) zawarcia i realizacji umowy,

2) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

3) sprzedaży produktów i usług oferowanych przez  Flexi Force Poland Sp. z o.o.;

4) prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Flexi Force Poland Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

5) dochodzenia roszczeń;

6) archiwizacji;

7) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;

8) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

9) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Flexi Force Poland Sp. z o. o.

 1. Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, z którymi niezbędna jest współpraca w zakresie realizacji łączącej nas umowy.
 2. Flexi Force Poland Sp. z o. o.. może przekazywać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

1) podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Flexi Force Poland Sp. z o. o. działaniami realizowanymi w imieniu Spółki;

2) podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, podwykonawcom;

3) firmom pocztowym, które będą dostarczać przesyłki;

4) kancelariom prawnym, którym Flexi Force Poland Sp. z o. o.. zleciła np. prowadzenie ewentualnych postępowań sądowym lub świadczenie innej pomocy prawnej
w ramach obsługi prawnej ;

5) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Flexi Force Poland Sp. z o. o. zazwyczaj nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich. Przekazanie Państwa danych osobowych państwom trzecim (w tym z poza obszaru UE/EOG), może jednak nastąpić w szczególności, gdy:

1) Flexi Force Poland Sp. z o. o. utrzymuje swoje zasoby danych i ich kopie na serwerach podmiotów trzecich znajdujących się w państwach trzecich;

2) podmioty realizujące usługi wysyłki powiadomień SMS oraz usługi wysyłki pocztą elektroniczną powiadomień wygenerowanych w pdf znajdują się w państwie trzecim.

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).
 2. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tj. organu nadzorczego w rozumieniu RODO), gdy uznają Państwo,
  iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1) przepisy prawa, które mogą zobowiązywać Flexi Force Poland Sp. z o. o. do przetwarzania danych przez ściśle określony czas (np. ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa);

2) okres, przez jaki są świadczone usługi;

3) okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora danych osobowych;

4) okres, na jaki została udzielona zgoda.

 1. W każdym czasie mają Państwo prawo cofnięcia wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.

 


Klauzula Informacyjna dla pracowników i współpracowników Kontrahentów

Flexi Force Poland Sp. z o. o.

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, RODO), zwane dalej RODO.

W związku z powyższym, wypełniając wynikający z powyższej regulacji obowiązek informacyjny, pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Flexi Force Poland Sp. z o. o.
  z siedzibą w Głownie, ul. Ludwika Norblina 17/19, 95-015 Głowno, KRS 0000269922, NIP: 5252382009, REGON: 140778030, adres e-mail: privacy.pl@flexiforce.com
 2. Z Koordynatorem do spraw Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: privacy.pl@flexiforce.com
 3. Państwa dane osobowe zostały udostępnione Flexi Force Poland Sp. z o. o. przez naszego kontrahenta, którego Państwo reprezentują, są Państwo pracownikiem bądź współpracownikiem lub pozyskane zostały z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG), w związku zawarciem i wykonaniem przez Flexi Force Poland Sp. z o. o. umowy handlowej, którą związany jest podmiot, którego Państwo reprezentują, są Państwo pracownikiem lub współpracownikiem
 4.  Będziemy przetwarzali następujące kategorie Państwa danych osobowych:

a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie miało miejsce, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Flexi Force Poland Sp. z o. o. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO
  – a mianowicie, zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej Flexi Force Poland Sp. z o. o. oraz podmiot, który Państwo reprezentują, którego są Państwo pracownikiem bądź współpracownikiem, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami osób trzecich.
 2. Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, z którymi niezbędna jest współpraca w zakresie realizacji umowy łączącej Flexi Force Poland Sp. z o. o.
  i podmiot, który Państwo reprezentują, którego są Państwo pracownikiem bądź współpracownikiem.
 3. Flexi Force Poland Sp. z o. o. może przekazywać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

1) podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Flexi Force Poland Sp. z o. o. działaniami realizowanymi w imieniu Spółki;

2) podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, podwykonawcom;

3) firmom pocztowym, które będą dostarczać przesyłki;

4) kancelariom prawnym, którym  Flexi Force Poland Sp. z o. o. zleciła np. prowadzenie ewentualnych postępowań sądowym lub świadczenie innej pomocy prawnej
w ramach obsługi prawnej ;

5) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Flexi Force Poland Sp. z o. o. zazwyczaj nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich. Przekazanie Państwa danych osobowych do państw trzecich (w tym z poza obszaru UE/EOG), może jednak nastąpić w szczególności, gdy:

1) Flexi Force Poland Sp. z o. o. utrzymuje swoje zasoby danych i ich kopie na serwerach podmiotów trzecich znajdujących się w państwach trzecich;

2) podmioty realizujące usługi wysyłki powiadomień SMS oraz usługi wysyłki pocztą elektroniczną powiadomień wygenerowanych w pdf znajdują się w państwie trzecim.

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).
 2. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tj. organu nadzorczego w rozumieniu RODO), gdy uznają Państwo,
  iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia
  i wykonywania umowy handlowej, o której mowa powyżej. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Flexi Force Poland Sp. z o. o. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
 4. W każdym czasie mają Państwo prawo cofnięcia wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.

 


Ochrona Prywatności

Dane osobowe

Flexi Force Poland Sp. z o. o.  dba o ochronę Państwa danych osobowych. Niniejsze zasady ochrony prywatności opisują:

 

Klikając na powyższe linki można przejść bezpośrednio do odpowiedniej części zasad ochrony prywatności.

Flexi Force Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Głownie, przy ul. Ludwika Norblina 17/19, 95-015 Głowno, KRS 0000269922, NIP: 5252382009, REGON: 140778030, adres elektroniczny: pl.@flexiforce.com jako „administrator danych” odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

1.1         Jakie dane osobowe zbieramy.

 Zbieramy i przechowujemy:

 • Kiedy przesyłają Państwo zapytanie: informacje przekazywane nam przez Państwa
  w celu uzyskania od nas informacji – imię i nazwisko, adres, e-mail lub numer telefonu.
 • Kiedy składają Państwo zamówienie: Państwa dane kontaktowe i adres dostawy,
  a także inne informacje niezbędne do zweryfikowania i realizacji zamówienia. Obejmuje to również przekazywane nam przez Państwa informacje finansowe.
 • Kiedy korzystają Państwo z naszych usług cyfrowych i odwiedzają naszą stronę internetową: Państwa zachowanie na stronie internetowej, np. ilość odwiedzin na stronie internetowej oraz czas spędzony na stronie internetowej.
 • Kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej pozyskujemy Państwa adres IP.

 

 1. 2    Cele przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1) zawarcia i realizacji umowy,
2) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
3) sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Flexi Force Poland Sp. z o.o.;
4) prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Flexi Force Poland Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
5) dochodzenia roszczeń;
6) archiwizacji;
7) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
8) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
9) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Flexi Force Poland Sp. z o. o.

 

1.3 Podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Flexi Force Poland Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) i f) RODO tj.:

1) w oparciu o udzieloną zgodę;
2) z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie;
3) z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych;
4) z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych osobowych takie jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

1.4 Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do celów wymienionych powyżej:

 • Innym spółkom grupy ASSA ABLOY;
 • Kiedy jest to wymagane przez prawo.
 • Podmiotowi kupującemu lub potencjalnemu przyszłemu podmiotowi kupującemu nasze przedsiębiorstwo.
 • Jeżeli niektórzy odbiorcy zlokalizowani są w krajach spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przekazując dane osobowe korzystamy ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Państwa danych osobowych. Standardowe klauzule umowne można znaleźć pod poniższym adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international transfers/transfer/index_en.htm.

Podejmujemy kroki mające na celu ochronę wszystkich danych osobowych przekazywanych osobom trzecim oraz do innych państw zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych i zasadami opisanymi powyżej.

1.5. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez okres konieczny do wypełnienia celu, dla którego dane zostały zebrane. Oznacza to, że usuwamy Państwa dane osobowe, kiedy nie są już potrzebne do zareagowania na Państwa prośbę lub zamówienie, do zarządzania preferencjami dotyczącymi marketingu lub naszą relacją z Państwem. Dane statystyczne w postaci zanonimizowanej mogą być przechowywane dłużej.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane.

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1) przepisy prawa, które mogą zobowiązywać Flexi Force Poland Sp. z o. o. do przetwarzania danych przez ściśle określny czas;
2) okres, przez jaki są świadczone usługi;
3) okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora danych osobowych;
4) okres, na jaki została udzielona zgoda.

1.6.         Państwa prawa

W odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przechowujemy, mają Państwo prawo:

 • Żądać kopii swoich danych osobowych z naszego rejestru.
 • Żądać poprawienia lub usunięcia Państwa danych osobowych (chociaż może to oznaczać, że nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie, zrealizować zamówienia, Żądać abyśmy zaprzestali przetwarzania Państwa danych osobowych (np. w odniesieniu do wykorzystania danych do doskonalenia naszej strony internetowej) lub ograniczyli przetwarzanie (np. jeżeli uważają Państwo, że dane są nieprawidłowe).
 • Żądać danych osobowych wykorzystywanych do przesyłania Państwu żądanych informacji, realizowania zamówień, lub zarządzania naszą relacją z Państwem jako klientem w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które mogą Państwo  przekazać  innemu administratorowi danych.
 • W dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych w celach marketingowych.
 • Wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregoś z wymienionych praw, żądanie należy przesłać na adres e-mail: privacy.pl.@flexiforce.com

Skargi związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Flexi Force Poland Sp. z o. o.  mogą Państwo zgłaszać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa albo organowi nadzorczemu w Państwa miejscu zamieszkania lub zatrudnienia.

 

1.7.        Zmiany niniejszych zasad ochrony prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze zasady ochrony prywatności w odpowiedzi na zmiany regulacji prawnych lub wymogów operacyjnych. O wszelkich zmianach poinformujemy użytkowników (również o terminie ich wejścia w życie).

Dalsze korzystanie przez Państwa z naszej strony internetowej po wprowadzeniu zmian będzie jednoznaczne z ich akceptacją. Jeżeli nie akceptują Państwo zmian niniejszych zasad ochrony prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z tej strony internetowej.

 


 

Pliki cookie

1.1    „Cookie” (ciasteczko) to mały plik tekstowy z informacjami, przechowywany na Państwa komputerze. Pliki cookie używane są ze względów technicznych w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszej witryny. Jeden rodzaj plików cookie jest na stałe zapisywany na Państwa komputerze. Służy do dostosowywania witryny w oparciu o wybory i zainteresowania użytkownika. Inny powszechny rodzaj to plik cookie dotyczący sesji. Kiedy odwiedzają Państwo witrynę internetową, pliki cookie sesji są przesyłane pomiędzy Państwa komputerem a serwerem w celu zebrania informacji. Pliki cookie sesji nie są zapisywane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org.

1.2    Pliki cookie można ograniczyć lub zablokować w ustawieniach przeglądarki. Zapisane pliki cookie można też usunąć z przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy technicznej swojej przeglądarki internetowej. Warto pamiętać, że pewne obszary i funkcje tej witryny wymagają obsługi plików cookie i po ich usunięciu lub odrzuceniu mogą nie działać poprawnie.

1.3   Ta witryna ASSA ABLOY używa różnych rodzajów plików cookie, wymienionych poniżej.

1.3.1   Niezbędne pliki cookie, bez których witryna nie działa poprawnie. Nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika w witrynie, np. określenie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy.

Nazwa Data zapisania Cel Data wygaśnięcia
ASP.NET_SessionId ASP.NET używa tego pliku cookie do śledzenia żądań wysłanych podczas konkretnej sesji przeglądarki. Umożliwia utrzymanie i rozdzielenie różnych użytkowników. Dotyczy tylko witryn z obszarami chronionymi hasłem. W momencie zamknięcia przeglądarki (zakończenia sesji).
__epiXSRF Unikatowe identyfikatory do formularzy. Chronią użytkownika przed fałszerstwem żądania międzywitrynowego (XSRF). W momencie zamknięcia przeglądarki (zakończenia sesji).
accepted-cookies Ustawienia cookie witryny. Umożliwiają śledzenie, czy użytkownik zaakceptował użycie plików cookie w tej witrynie. 2 lata
FormCookie Identyfikatory formularzy. Umożliwiają śledzenie, czy użytkownik wypełnił dany formularz, czy nie. 1 rok
Redirecturl Informacja, do jakiej strony ma nastąpić przekierowanie. Link do odpowiedniej strony z ekranu powitalnego. 1 rok
.LoginC, EPiDPCKEY, .ASPXRoles Identyfikatory sesji i roli. Umożliwiają logowanie/dostęp i pozwolenia podczas korzystania z logowania do witryny.

 

W momencie zamknięcia przeglądarki (zakończenia sesji).
__cfduid Używane przez usługę Cloudflare do identyfikowania zaufanego ruchu sieciowego. 1 rok
       

1.3.2   Funkcjonalne pliki cookie, zapamiętujące takie ustawienia witryny jak na przykład rozmiar tekstu, waluta i język.

Imię i nazwisko Data zapisania Cel Data wygaśnięcia
selectedLanguage Wybrany język. Używany do śledzenia preferencji językowych odwiedzającego.

 

1 rok
hubspotutk Używany do śledzenia tożsamości odwiedzającego. Ten plik cookie jest przekazywany do HubSpot podczas przesyłania formularza i służy do eliminacji duplikatów kontaktów w sytuacji, gdy przesyłanych jest kilka formularzy. 2 lata

1.3.3   Wydajnościowe pliki cookie, używane do śledzenia zachowań osób przeglądających witrynę w celu udoskonalenia naszych usług i dostarczanych informacji.

Imię i nazwisko Data zapisania Cel Data wygaśnięcia
_ga Ten plik jest wykorzystywany przez Google Analytics. Służy do odróżniania unikalnych użytkowników poprzez przydzielenie im losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest zawarty w każdym żądaniu strony i używany do obliczania danych użytkowników, danych sesji i danych kampanii podczas tworzenia raportów analitycznych witryny. 2 lata
_gaexp Służy do określenia włączenia użytkownika do eksperymentu A/B przez Google Optimize i wygaśnięcia eksperymentów, do których użytkownik został włączony. Zazwyczaj 90 dni
_gid Ten plik jest wykorzystywany przez Google Analytics. Służy do rozróżniania użytkowników. 24 godziny
_gat Ten plik jest wykorzystywany przez Google Analytics. Służy do ograniczania liczby żądań i gromadzenia danych ze stron o wysokim natężeniu ruchu. 1 minuta

1.3.4   Pliki cookie stron trzecich, używane przez treści osadzone w witrynie z innych źródeł, takich jak serwisy społecznościowe, mapy lub filmy wideo.

Imię i nazwisko Data zapisania Cel Data wygaśnięcia
JSESSIONID Na niektórych stronach używamy LinkedIn. LinkedIn może ustawiać pliki cookie na stronach z tą funkcjonalnością. Więcej informacji można znaleźć w [Zasadach korzystania z plików cookie LinkedIn][link do https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=pl_PL] Pliki te są niezbędne do integracji LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w [Zasadach korzystania z plików cookie LinkedIn][link do https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=pl_PL]

W momencie zamknięcia przeglądarki (zakończenia sesji).
_ga 2 lata
_guid  
_lipt  
bcookie 1 rok
bscookie 1 rok
lang  
li_at  
liap  
lidc 1 dzień
sl  
visit  
_streamio_session Na niektórych stronach używamy usługi przesyłania strumieniowego filmów wideo Streamio. Streamio może ustawiać pliki cookie na stronach z tą funkcjonalnością. [Zasady korzystania z plików cookie Streamio] [link do https://www.streamio.com/streaming/cookies/] Uwierzytelnienie logowania Streamio. W momencie zamknięcia przeglądarki (zakończenia sesji).
_gid Służy do rozróżniania użytkowników. 2 lat
_ga Służy do rozróżniania użytkowników. 2 lata
HRMTS.Session.Candidate Połączyliśmy naszą witrynę z kierownikiem ds. kadr, żeby umożliwić przyjmowanie podań o pracę online. Służy do rozróżniania użytkowników.  
IDE    
NID    
_ga Ten plik jest wykorzystywany przez Google Analytics. Służy do odróżniania unikalnych użytkowników poprzez przydzielenie im losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta. Jest zawarty w każdym żądaniu strony i używany do obliczania danych użytkowników, danych sesji i danych kampanii podczas tworzenia raportów analitycznych witryny.  
_gat Ten plik jest wykorzystywany przez Google Analytics. Służy do ograniczania liczby żądań i gromadzenia danych ze stron o wysokim natężeniu ruchu.  
_gid Służy do rozróżniania użytkowników.  
_hrmts_locationString    
_sm_au_c    
__hstc Używany do śledzenia odwiedzających. Zawiera domenę, utk (zob. niżej), początkowy znacznik czasu (pierwsza wizyta), końcowy znacznik czasu (ostatnia wizyta), bieżący znacznik czasu (aktualna wizyta) i numer sesji (rosnący z każdą kolejną sesją). 2 lata
hubspotutk Używany do śledzenia tożsamości odwiedzającego. Ten plik cookie jest przekazywany do HubSpot podczas przesyłania formularza i służy do eliminacji duplikatów kontaktów. 10 lat
__hssc Używany do śledzenia sesji. Pomaga nam zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej witryny, poprzez liczenie sesji i liczby wyświetleń stron w każdej sesji. Służy to do określenia, czy należy zwiększyć numer sesji i znaczniki czasu w pliku __hstc. 30 minut
__hssrc Za każdym razem, gdy HubSpot zmienia plik cookie sesji, ustawiany jest również ten plik. Ustawiamy go na 1 i używamy do określenia, czy użytkownik uruchomił ponownie przeglądarkę. Jeżeli ten plik nie istnieje, zakładamy, że jest to nowa sesja. W momencie zamknięcia przeglądarki (zakończenia sesji).

1.4   Nieustannie pracujemy nad ulepszeniem naszych usług cyfrowych i witryn internetowych. Dlatego stosujemy Google Analytics, Usabilla i Hotjar do analizowania zachowania naszych użytkowników na poziomie anonimowym i zagregowanym.

1.5   Pozwalamy naszemu narzędziu do analityki internetowej, Google Analytics, umieszczać pliki cookie na tej witrynie i zarządzać nimi. Google Analytics umieszcza w witrynie poniższe pliki cookie w celu rejestrowania danych o wizytach i odwiedzających. Dane statystyczne służą zapewnianiu użytkownikom komfortu korzystania z witryny.

1.6   Jeżeli nie chcą Państwo akceptować plików cookie, mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, żeby automatycznie odmawiała przechowywania plików cookie albo żeby informowała Państwa, kiedy witryna chce zapisać plik cookie na Państwa komputerze. Zapisane pliki cookie można też usunąć z przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy technicznej swojej przeglądarki internetowej. Warto pamiętać, że pewne obszary i funkcje tej witryny wymagają obsługi plików cookie i po ich usunięciu lub odrzuceniu mogą nie działać poprawnie.

1.7   Pytania dotyczące plików cookie używanych w tej witrynie można przesyłać na adres privacy.pl@flexiforce.com

 


 

Nota Prawna

Niniejszy dokument zawiera informacje prawne i politykę ochrony prywatności dotyczącą korzystania ze strony internetowej Flexi Force Poland Sp. z o. o. (zwanej dalej „Flexi Force”). Na swojej stronie internetowej Flexi Force zamieszcza informacje online. Korzystając z tej strony, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków zawartych w informacjach prawnych i polityce ochrony prywatności.

 

Prawo autorskie, znaki towarowe i warunki korzystania ze strony

Treść naszej strony internetowej (zwana dalej „Treścią”), w tym tekst, obrazy, znaki towarowe, logo oraz oprogramowanie, jest chroniona przez prawo własności intelektualnej. Tytuł własności Treści nie przechodzi na użytkownika, ale pozostaje własnością Flexi Force lub osób trzecich, do których należą materiały zamieszczone na stronie.

Flexi Force jest właścicielem nazwy spółki oraz nazw produktów i usług wymienionych na niniejszej stronie, a nazwy te są chronione przez prawo własności intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe stanowią własność ich odnośnych właścicieli.

Użytkownik jest uprawniony do przeglądania, przesyłania za pomocą poczty elektronicznej, pobierania lub drukowania kopii Treści wyłącznie na użytek prywatny (niekomercyjny). Nieuprawnione korzystanie z Treści może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych lub innych przepisów prawa. Przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, pobieranie lub drukowanie kopii Treści wymaga zamieszczenia wszystkich informacji, w tym informacji na temat praw autorskich, zawartych w Treści, w tym informacji na temat praw autorskich zamieszczonych w dolnej części strony.

Zabrania się powielania, transkrypcji, przechowywania w systemie odzyskiwania, tłumaczenia, retransmisji w jakiejkolwiek formie (elektronicznej, mechanicznej, fotograficznej, nagranej lub innej), odsprzedaży lub redystrybucji Treści bez uprzedniej pisemnej zgody Flexi Force. Zabrania się sprzedaży, modyfikowania, powielania, wyświetlania, publicznego odtwarzania, dystrybucji lub innego wykorzystywania Treści w celach publicznych lub komercyjnych. Zabrania się „ramkowania” niniejszej strony lub jej treści. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować żadnych elementów niniejszej strony na serwer oraz nie wyświetlać ani nie wykorzystywać nazw, logo lub znaków towarowych Flexi Force bez uprzedniej pisemnej zgody Flexi Force.

Zabronione jest wykorzystywanie Treści na innych stronach internetowych lub w innym środowisku komputerowym podłączonym do sieci, jednakże użytkownik może zamieszczać hiperłącza HTML prowadzące z jego strony do niniejszej strony, z zastrzeżeniem poniższych warunków.

Flexi Force niniejszym udziela użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej i odwołalnej licencji na zamieszczanie odnośników do niniejszej strony. Użytkownik zobowiązuje się:

– nie zamieszczać żadnych odnośników do niniejszej strony w sposób wiążący je z reklamą lub promujący jakąkolwiek organizację, produkt lub usługę.

– nie zamieszczać żadnych odnośników do niniejszej strony na żadnych stronach powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite, szkalujące, napastliwe, obraźliwe lub złośliwe.

Flexi Force zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej licencji w całości lub prawa do stosowania określonych odnośników w dowolnym momencie. W przypadku odwołania niniejszej licencji przez Flexi Force użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć i dezaktywować wszelkie odnośniki do niniejszej strony.

Wykorzystywanie Treści w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony na mocy niniejszych warunków, może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych lub innych przepisów prawa. W takim przypadku Flexi Force automatycznie wycofuje zgodę na wykorzystywanie niniejszej strony internetowej przez użytkownika oraz ma prawo zażądać niezwłocznego zniszczenia wszystkich kopii Treści lub jej elementów posiadanych przez użytkownika. Wszelkie prawa, które nie zostały udzielone w sposób wyraźny w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

FLEXI FORCE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY LUB JEJ TREŚCI LUB DZIAŁANIA W OPARCIU O NINIEJSZĄ STRONĘ LUB JEJ TREŚĆ. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NINIEJSZEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO.

FLEXI FORCE UDOSTĘPNIA NINIEJSZĄ STRONĘ, JEJ TREŚĆ ORAZ USŁUGI W FORMIE „JAKA JEST” I NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI Z TEGO TYTUŁU. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FLEXI FORCE NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE, DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE GWARANCJE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE TYTUŁU WŁASNOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ, BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FLEXI FORCE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, CIĄGŁOŚCI LUB TERMINOWOŚCI TREŚCI, USŁUG, OPROGRAMOWANIA, TEKSTU, OBRAZÓW, ODNOŚNIKÓW LUB INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE LUB UDOSTĘPNIONYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM. UŻYTKOWNIK ODPOWIADA ZA PODJĘCIE WSZELKICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA NIEZBĘDNYCH, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE TREŚĆ UZYSKANA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ JEST WOLNA OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH POTENCJALNIE SZKODLIWYCH KODÓW KOMPUTEROWYCH.

Flexi Force ani żadna osoba powiązana z Flexi Force nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z niniejszej strony lub jakichkolwiek treści, usług lub materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie lub udostępnionych za jej pośrednictwem („zabezpieczenie”). Zabezpieczenie obejmuje wszystkie roszczenia, niezależnie od tego czy ich podstawę stanowi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, odpowiedzialność kontraktowa, odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność bezwzględna lub inna i niezależnie od tego, czy Flexi Force została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody. Zabezpieczenie obejmuje również wszelkie straty, w tym m.in. szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne, wynikowe, nawiązkę odszkodowawczą, szkody na osobie lub wynikające ze śmierci zawinionej, utracone korzyści, szkody wynikające z utraty danych lub przestojów w działalności.

 

Odnośniki do innych stron internetowych; reklamy

Niniejsza strona może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Odnośniki te zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkownika i nie mają na celu promowania przez Flexi Force treści takich stron. Niniejsza strona nie odpowiada za treść stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą zamieszczone na niej odnośniki. Nie dokonujemy przeglądu, nie kontrolujemy ani nie monitorujemy materiałów zamieszczanych na stronach osób trzecich. Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących treści, dokładności lub zgodności z prawem materiałów zamieszczanych na stronach osób trzecich.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na dostęp do stron osób trzecich, do których prowadzą zamieszczone odnośniki, czyni to na własne ryzyko. Korzystanie ze stron osób trzecich przez użytkownika podlega odpowiednim warunkom korzystania z takich stron osób trzecich, w tym polityce ochrony prywatności.

Jeżeli na niniejszej stronie internetowej pojawią się reklamy osób trzecich, mogą one zawierać odnośniki do innych stron internetowych. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej,  na stronie Flexi Force nie promuje się żadnych produktów ani nie składa się żadnych oświadczeń dotyczących treści, dokładności lub zgodności z prawem materiałów zawartych w reklamach zamieszczonych na stronie Flexi Force lub do których prowadzą odnośniki zamieszczone na tej stronie.

Start typing and press Enter to search