B?Z K?M?Z

KAPILAR ?Ç?N DÜNYA ÇAPINDA YEN?L?KÇ? ÇÖZÜMLER

1980 YILINDA KURULMU? OLAN FLEX?FORCE GROUP, HIRSLI ÇOK ULUSLU B?R ??RKET OLUP ?U ANDA HOLLANDA, MACAR?STAN, ?SPANYA, ?TALYA, POLONYA, Ç?N, TÜRK?YE, ABD, KANADA VE B?RLE??K KRALLIKTA ?UBELER? BULUNMAKTADIR. GROUP’UN MERKEZ? HOLLANDA, BARNEVELD’TED?R.

1980 y?l?nda kurulan FlexiForce, piyasaya konut (garaj) ve sanayi kap?lar?na ait donan?m parçalar?, otomasyon, panolar ve donan?m sistemleri sunma konusunda uzmanla?m??t?r. Ba??ms?z ve ço?unlukla yerel veya bölgesel kap? üreticileri olan, dünya çap?ndaki mü?terilerimizin pazar olanaklar?na güveniyoruz.

FlexiForce, ürün ve hizmetlerinde rekabetçi kap? çözümleri sunarak kap? ?irketlerini desteklemektedir. Öz becerilerimiz, sadece ürün ve sistemlerin dizayn ve kalitesine a??rl?k vermekle kalmaz, ürünlerin elveri?li tedarik zincirine olan ihtiyac?n? kar??lamak da anlay???m?zda a??r basar.

Yani bu, en iyi tedarik süresi ve nakil mesafesi içinde her mente?e, donan?m seti, sanayi tipi kap? aç?c?s? ve daha fazlas?n? haz?r bulundurmam?z anlam?na gelir. Bu da Kanada, Amerika Birle?ik Devletleri, Birle?ik Krall?k, Hollanda, ?spanya, Macaristan, Türkiye, ?talya, Polonya ve Çin’deki üretim ve depo tesislerimiz yard?m?yla kolayla?t?r?l?r.

0
??TE GEÇEN YILLAR
0
DÜNYA ÇAPINDAK? BÖLÜMLER
0
MEKÂNLAR
0
FTE
0
ÜRÜNLER
2145 +
MÜ?TER?LER

FlexiForce B.V.

FlexiForce, Hollanda, Barneveld üzerinden Benelüks, Fransa, DACH ülkeleri, BK ve ?rlanda ile ?skandinavya’daki mü?terilerimize hizmet vermektedir. Depomuz, ofisimiz ve üretim tesisimiz 18.000 m2 alan? üzerinden yay?lm??t?r. Üretimimiz, çelik profile, torsiyon yaylara ve konut donan?m setlerine adanm??t?r. Bu yerle?kede mü?terilerimizle, pazarlama ve FlexiForce Ar-Ge ekibinin bir araya geldi?i ho? ve s?cak bir ortam yaratt?k, buna da ‘Inspiration Centre (?lham Merkezi)’ denilir.

FlexiForce Ibérica, S.L.

Valencia’ya yak?n olan Oliva beldesinde FlexiForce Iberica S:L. bulunmaktad?r. Bunun 2.500 m2 depo, sat?? ofisi ve küçük üretim alan? vard?r. FlexiForce’in donan?m ve otomasyon ürünlerinin tüm yelpazesine ek olarak, ?spanyol ekibimiz stoktan komple donan?m setleri ve kap? panolar?n?n tedariki için yerel bir hizmet sunmaktad?r. Bunlar? ?spanya, Portekiz, Kanarya Adalar?, Kuzey Afrika ve Latin-Amerika’daki mü?terilerimize sa?lar.

Flexi-Force Italia Srl.

Brescia ilinin kalbindeki Alfianello kentinde FlexiForce ?talya’n?n 3.000 m2’lik tesisinde sat?? ofisi, depo ve küçük üretim alan? vard?r.  Bu da??t?m merkezinden ?talya ve etraf?ndaki ülkelerdeki mü?terilerimize FlexiForce’in tüm donan?m ve otomasyon ürünlerinin çe?itlili?ini sunar?z. Mü?terimize yak?n olmak,onlara sipari? ba??na daha küçük hacimlerle daha s?k sipari? etme olana?? sa?lamak demektir ve bu da mü?terinin masraflar?n? azalt?r. ?talyan ekibinin istenilen her dizayn, miktar ve uzunluk olarak tedarik edilebilen özel kap? pano stokuna sahip olmas? nispeten yenidir!

FlexiForce Hungary Kft.

FlexiForce, bir süre önce Do?u Macaristan bölgesindeki Debrecen kentinde 15.000 m2 yeni ve en geli?kin bir üretim tesisi kurulmas? için yat?r?m yapm?? oldu. Tesis depo, üretim ve ofisleri kaps?yor. Üretim bölümünün çekirde?i, torsiyon yaylar?n sar?lmas?, yay montaj?, kö?ebent ve raylar?n haddelemesi, kavislerin e?ilmesi ve sanayi ve kontur donan?m setlerinin birle?tirilmesidir.  FlexiForce Macaristan’dan Avrupa’n?n her yerindeki OEM mü?terilerine ISC (sanayi) ve RCS )konut) donan?m setleri tedarik zinciri hizmeti sunmaya haz?r?z. Yerel sat?? ekibi, Macaristan ve kom?u ülkelerdeki mü?terilere hizmet etmektedir.

Flexi Force Poland Sp. z o.o.

Glowno kentindeki 4.500 m2 tesisinden FlexiForce Polonya, donan?m unsurlar?, kap? otomasyonu ve kap? panolar?n?n geni? çe?itlili?ini sunmaktad?r. Stoktan hemen haz?r. Tesis, sat?? ofisleri, depo, donan?m setleri montaj alan? ve yepyeni pano i?leme ve depolama hatt?n? kapsar. Polonyal? ekip, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Rusya’daki mü?terilere hizmet etmektedir.

FlexiForce Turkey

2012 ilkbahar? bizim Orta Asya’daki yeni mevcudiyetimizin ‘take off’unu i?aret eder. FlexiForce Türkiye, ?stanbul’a yak?n, Türkiye’nin Asya taraf?ndaki Gebze kentinde 2.000 m2 alanda ofis ve depodan ibarettir. Genel Müdür Sn. Mert Kaplan sanayimizde geni? tecrübeye sahiptir. Türkiye’deki bu depo mü?terilere daha dü?ük maliyet kar??l???na daha fazla esneklik sa?lar. Daha küçük, daha s?k sipari?ler ve azalt?lm?? nakliye masraflar? mü?terilerimizin rekabetçili?ini geli?tirecektir.

BÖLÜMLER?M?Z VE ORTAKLARIMIZ

ÖLÜMLER?M?Z VE ORTAKLARIMIZ HAKKINDA DAHA FAZLA B?LG?

Start typing and press Enter to search