DONANIM PARÇALARI

EN GEN?? ÜRÜN YELPAZES?

KONUT VE SANAY? T?P? KAPILARININ DONANIM PARÇALARININ TAM YELPAZES?N? SUNMAKTAYIZ. BUNLAR GÜNÜMÜZDE HALEN FLEX?FORCE’?N ÇEK?RDE??D?R.

Kendi stoklar?ndan parça alarak kap?lar? tamamen kendileri taraflar?ndan üretme boyutunda veya h?rs?nda olan kap? ?irketleri, tüm dökme donan?m parçalar?, profilleri, torsiyon yaylar? ve araç-gereçleri FlexiForce’den tedarik edebilirler.  Böylece, pazar?n mümkün olabildi?ine en geni? yelpazesi sunarak mü?terilerimize tercih serbestli?i sa?lar?z. A?a??da ürün katalo?umuzdan küçük bir örnek bulunmaktad?r.

Katalog, web ma?azas? ve fiyat listesi size, günümüzde Avrupa, Orta Do?u ve Afrika’daki (EMEA) FlexiForce ?ubelerinden sunulan tüm FlexiForce ürün, sistem ve hizmetleri konusunda sa?lam ve net bir genel bak?? sa?lar. Art?k i? modelinize ve yerel pazar yakla??m?n?za tam uygun olan ürünleri seçmeniz kolayla?m??t?r. Gayemiz, otomatik seksiyonel kap? üretimi için gerekli olan her ?eyde en iyi tedarikçi olmakt?r. Gelin, i?imizi hep birlikte büyütelim!

Stokta var ve yüklemeye haz?r!

MÜ?TER?YE TAAHHÜT

Donan?m parçalar?m?z?n geni? yelpazesi, size yak?n olan depolar?m?zda stokta haz?rd?r. Be? i? günü teslim süresi içinde, parçalar? size haz?r bulundurmay? temel yetkinli?imizden sayar?z. Böylece envanter masraflar?n?z? s?n?rland?rabilirsiniz, çünkü bunun kap? üretiminizde zaman?nda tedarikine güvenebilirsiniz.  Bu da mü?terilerimize gerçek taahüdümüzdür.

AR&GE

GEL???M? VE KAL?TE

Ürünlerin ço?u FlexiForce taraf?ndan tasarlanm??t?r. Barneveld’teki Inspiration Center’de yeni ürün geli?tiren ak?ll? Ar&Ge mühendis ekibimiz bulunur. Ayr?ca bunlar mü?terinin geri beslenmesi ve pazar taleplerini sürekli yeniliklere veya de?erli ürün uyarlamalar?na çevirmektedirler. Sonuncu fakat son derece önemli; bu ekibe ürünlerimizin tümünün kalite kontrolünü de yükledik. Ürünün dizayn?ndan bunun montaj? ve kullan?m?na kadar knowhow!

ÜRÜN V?DEOLARI

MONTAJ, TAL?MAT, TAVS?YE VE ?PUÇLARI

Ürünlerimize ve uygulamalar?na ait aç?klay?c? film yapmak için düzenli olarak zaman ay?r?r?z. Bu ‘Product-Of-Today (Günün Ürünü) videolar?n? Vimeo veya Youtube‘de bulabilirsiniz. En yeni filmler ?unlard?r:

Donan?m parçalar?m?z ve sunduklar?m?z hakk?nda daha fazla bilgi almak m? isterseniz? Lütfen çekinmeden bize bir mesaj gönderin veya alo deyin!

Start typing and press Enter to search