REFLECTION

FULL V?S?ON S?STEM YEN?DEN TANIMLANMI?TIR

FULL V?S?ON ALÜM?NYUM PROF?LLER?N VE KOMPLE SEKS?YONLARIN ÜRÜN HATTINI VE YAKLA?IMIMIZI YEN?DEN DÜ?ÜNMÜ? OLDUK.  BU YEN?DEN DÜ?ÜNME SÜREC?N?N SONUCU REFLECT?ON’DUR: BU DEVR?MC? S?STEM ?U ANDA MACAR?STAN VE POLONYA MONTAJ TES?SLER?NDE S?PAR??E GÖRE ÜRET?LM?? KOMPLE SEKS?YONLAR HAL?NDE MEVCUTTUR.

Yepyeni REFLECT?ON ürün hatt?, alüminyum kullan?m? ile seksiyonun çok ??k ve gözal?c?, minimal dizayn? kombinezonla elde etti?imiz büyük tasarruflar sayesinde gerçekten ilginize de?er. Cam boncuklar?n (cam ç?talar?n) yok edilmesi bu sistemin üretimini kolayla?t?rd? ve ayn? zamanda lüks dizaynl? görünüm sa?lad?.

Bu yeni REFLECT?ON dizayn?yla önemli oranda malzeme tasarrufu yapt?k ve bu sayede de, pazar fiyatlar?m?za yans?t?lan masraftan da tasarruf oldu.  Kap? ?irketleri için full vision önemli bir up-sell f?rsat?d?r ve ayn? zamanda masraflar?n?z azal?rsa bu daha da cazip olur.

Buna ek olarak, kap? üreticilerine ilginç sat?? sonras? f?rsatlar da olu?turur. Kalite tercihi, size standart olarak iki adet 3 mm kal?n tabaka ?eklinde çift cam sunmakla yap?ld?. Bu cam?n kaliteli görünümü ve dokunulu?u ile ikna olacaks?n?z. Kalite ve kolayl??? seçiniz ve full vision panolar?n?z? sipari? ediniz!

YÜKSEK KAL?TEL? MALZEME

EN ?Y? ÜRÜN ?Ç?N EN ?Y? MALZEME KULLANILIR

Malzeme seçiminde bizce ancak tek bir tercih vard?r: En iyisi. REFLECT?ON profilleri için kalitesi yüksek alüminyum seçtik. Ayr?ca geli?mi? U de?erleri için en iyi seçim olan ve sa?lam kaliteli görünümü ve dokunu?u bulunan 3 mm’lik SAN tabakal? çift cam. D?? tarafta çizik dirençli kaplama bulunan cam opsiyoneldir!

Yat?r?m daha yüksek olsa da bu apaç?k bir up-sell f?rsat?d?r. Takviye dayanak ?imdi profillere de dahil edilmi?tir. Böylece hem daha büyük kap?lara gerekli güç sa?lan?r, hem de amaçlad???m?z lüks dizaynl? görünüm ayn? zamanda korunmu? olur.

Seksiyonlar?n görünümünü tamamlamak üzere cam ç?talar? yok ettik, kap? bununla, iç taraf?ndan da, çok güzel görünüyor. Mimarlar bunu sever!  Seksiyonlara yönelik toz boyalama sürecimiz de oldukça geli?mi? ve yeni bir kalite seviyesine ula?m??t?r. REFLECT?ON farkl? pano markalar? ile birebir uyum içindedir. Tüm markalarda bulunan geleneksel sanayi tipi panolar (40 mm). Bir de iki adet parmak emniyetli versiyon: Biri Epco/Kingspan panolar? (40 mm) di?eri ise Metecno/benzer panolar için.

S?PAR??? KOLAY, MONTAJI DA KOLAY

HAZIR SEKS?YONLARIN KOLAYLI?ININ KEYF?N? ÇIKARIN

Sundu?umuz REFLECT?ON seksiyonlar? Macaristan ve Polonya’daki fabrikalar?m?zda ?artlara göre ön montajl? olarak yap?lmaktad?r. Burada bu seksiyonlar? çok elveri?li bir ?ekilde üretmek için komple yal?n bir üretim hatt? düzenledik. Bunda masraf? dü?ük ülkelerdeki büyük ölçekli ekonomimizden yararlan?yoruz. Sevdi?iniz herhangi bir renkte ve ihtiyac?n?z?n oldu?u her boyutta sipari? yap?l?r. Panolar, paketin de?erini artt?rmak üzere REFLECT?ON markas? gösteren paketlerde, gerekti?inde, hemen montaj yerine nakliye edilir. Bu da, bu seksiyonlar?n üretimine yat?r?m yapmadan veya stok masraf? olmadan bu kalitesi yüksek ürünleri sunma f?rsat? verir.

Tekli veya çoklu alüminyum caml? seksiyonlar? konfigüre etmek, fiyatlamak ve sipari? etmek üzere kullanabilece?iniz Excel hesaplama sayfas?n? size vermekle sipari? de kolayla?t?r?l?r.  Yap?lan seçme i?inin sonucu bir pdf belgesine kaydedilir ve bunu FlexiForce’daki sat?? irtibat ki?isine e-postayla gönderebilirsiniz. Onlar da fiyat? ve teslim zaman? teyit edeceklerdir. Ba?ka bir seçenek de seçtiklerinizi online sipari?/teklif formuna girmenizdir.

Seksiyonlar için standart teslim süresi, sipari? tarihinden sonra 2 – 3 haftad?r. Standart, kaplamas?z seksiyonlar sipari? tarihinden sonra iki hafta içinde haz?r olur. Acil sipari? durumlar?nda size yard?m etmeye her zaman aç???z ve bu konuda esne?iz.

CAZ?P F?YATLAMA

?HT?YAÇLARINIZA (MÜ?TER?LER?N ?HT?YAÇLARINA) DAYALI CAZ?P F?YATLAR

Her seksiyonun di?erinden farkl? olmas?ndan dolay? size tüm brüt fiyat listesini önceden vermemiz zor olur. Fiyatlama konusunda nerede oldu?umuzu tahmin etmenize yard?mc? olmak üzere baz? çe?itli seksiyonlar? online katalo?a koyduk (link).Bunda genel iskontonuz geçerlidir. Di?er genel fiyatlar için istedi?iniz her teklifi vermeye aç???z.

Sizinle bizzat yapaca??m?z görü?mede, REFLECT?ON’un tüm detay ve özelliklerini bildirmekten memnun oluruz.  Bu da REFLECT?ON’un i?inize sundu?u f?rsatlar? size aç?klayacakt?r. Sonuçta full vision seksiyon, standart pano seksiyonuna k?yasla daha yüksek ciro anlam?na gelir.

REFLECT?ON ve sizin için neler yapabilece?imiz hakk?nda daha fazla bilgi mi almak istersiniz? Lütfen çekinmeden bize bir mesaj gönderiniz! Ya da Reflection seksiyonlar?n?z? hemen online konfigürasyon arac?m?zla konfigüre etmeye ba?lay?n?z.

Start typing and press Enter to search