RSC

KONUT DONANIM S?STEMLER?

FLEX?FORCE S?ZLERE TÜM RSC DONANIM S?STEMLER?M?Z?N VE KONUT (GARAJ) KAPI SETLER?N?N GENEL B?R BAKI?INI SUNMAKTADIR. RSC, HER B?R? ÖNCEDEN TANIMLANMI? PAZAR BÖLÜMÜNE H?ZMET ETMEK ÜZERE TAHS?S ED?LEN, KONUT DONANIM S?STEMLER?N?N ÇE??TL?L??? DEMEKT?R.

Günümüz pazar?nda konut garaj kap?lar?n?n pazara sunulmas?nda ba?ar?l? olmak zordur. Birçok pazarda oldu?u gibi mü?terileri kesimlere ay?rmak zor ve onlar standart ürünleri pek sevmezler. Bizim görü?ümüze göre garaj kap?s? üreticilerinin gerçek i?i art?k standart dü?ük fiyatl? bir kap? satmak de?ildir. Teklifinizin kolayl?k (otomasyon), dizayn, güvenlik ve emniyet ihtiyac?na kar??lamas? halinde, mü?teri kap?s?na daha fazla para ödemeye haz?r olacakt?r. Sonuçta kap?ya yap?lan yat?r?m eve yap?lan bir yat?r?md?r.

Ancak, kap? sistemleri, renkleri, dizaynlar? ve aksesuar çe?itleri de bu nedenle oldukça artmaktad?r. Bu  e?ilim özellikle yerel, küçük ve orta boy garaj kap? üreticileri için iddial?d?r. ??te biz de tam bu konuda size yard?mc? olmak için buraday?z!  Daha geni? uygulama alan? isteklerinizi ve modüler sistemlere olan ihtiyaçlar?n?z? dikkatli dinledik. Bunun sonucu RSC’tir: Residential Supply Chain (Konut Tedarik Zinciri)

Bu ad ana hedefimizi aç?klamakta: o da donan?m setlerinin üretimini k?smen veya tamamen FlexiForce’ye yapt?rman?zd?r. Tedarik zincirinizin integral bir halkas? olmak isteriz. Böylece yüksek hacimli, elveri?li üretim hatlar?m?zdan faydalanabilirsiniz. Ayr?ca sabit masraflar?n?z?n ço?unun de?i?ken masrafa dönü?mesi de size yararl?d?r. Döner sermayeniz art?k envanterinizin içine gömülmemi? olacak, çünkü donan?m setini kap?y? satt?ktan sonra da sipari? edebilirsiniz.

Fikir gayet basit: Kap? panosunu kendi üretim bölümünüzde monte ederken FlexiForce da donan?m setinin montaj?n? sa?lar. FlexiForce donan?m seti ile önmontajl? kap? bölümlerini kapsayan komple kap?y? mü?terinize gönderirsiniz. Bu da iki iyi ?eyi bir arada ya?amakt?r: Siz bir giri?imci kap? üreticisi olarak kendi stratejinizi ve gelece?inizi kendiniz kontrol edersiniz ve ayn? zamanda tüm donan?m sorunlar?n? FlexiForce’ye yüklersiniz.

RISC düzenini, farkl? sistemleri, sipari? ak?m?n? ve fiyatlar? detayl? aç?klad???m?z yeni bir fiyat listesini olu?turduk. Sizin özel durumunuzda RSC’nin size hangi yönlerden olanak sa?layabilece?ini görü?mek üzere kar??l?kl? tan??mak isteriz. Bu nedenle bizimle çekinmeden irtibata geçiniz.

RSC, her birinin önceden tan?mlanm?? pazar bölümüne hizmet etmek üzere tahsis edildi?i konut donan?m sistemlerinin çe?itlili?i demektir. Tamamen entegreli, h?rs?za kar?? güvenlik sistemi, yeni klik sistemleri, yedek parçalar?n kapsaml? olmas?, termal verim, kolay montaj buna örnektir. “En dü?ük fiyat’’tan kapsaml? upsell sat?? ve upgrade seçenekler hatt?na kadar her ?ey var. RSC ailesi farkl? pano kal?nl?klar? için farkl? sistemleri kapsar.

RSC: 40 mm ve 60 mm konut torsiyon yay sistemi
RSC, önde torsiyon yay (bo?luk pay? 160 mm veya 190 mm) veya arkada yaylar (75 mm) bulunan, 5.000 x 3.000 mm (250 kg)’a kadar olan kap?lar için kurulan orijinal konut donan?m setidir. 40 ve 60 mm pano kal?nl??? için.

RSC-T 2.0:  40mm konut tansiyon yay sistemi

RSC-T bilinen konut sisteminin bir uzant?s?d?r, ?imdi buna tansiyon yay teknolojisi de eklenmi?tir. G x Y = 3.000 x 2.500 mm, kap? a??rl??? 125 kg’ye kadar olan kap?lar içindir.. 40 mm pano kal?nl??? versiyonlar?nda mevcuttur. Bu sistemin daha fazla detaylar?:

CREATE RSC(-T)

KEND? KAPINIZI YAPILANDIRIN

Kendi RSC veya RSC-T setinizin sipari?i CREATE RSC ürün konfigürasyon tan?mlay?c? sayesinde çok kolayd?r. Konfigürasyonunu yapmak istedi?iniz kap? hakk?nda bilgi ve tercihlerinizi sisteme girdi?inizde, kompakt ve elveri?li flatbed ?eklinde paketlenmi? donan?m setini sipari? etmek üzere kullanabilece?iniz detayl? malzeme listesine an?nda sahip olursunuz.  Ya da malzeme listesini donan?m setini kurum içi yapmak için de kullanabilirsiniz.

RSC V?DEOLARI

RSC VE RSC-T HAKKINDA DAHA FAZLASINI Ö?REN?N

Bu videolar?n her biri konut ürün ailesindeki RSC sisteminin farkl? parça ve özelliklerine odaklanmaktad?r. ?zlenimler, teknik özellikler, lojistik tedarik zinciri ve montaj bunlar?n konular?ndand?r.

RSC Donan?m setlerimiz ve sizin için neler yapabilece?imiz hakk?nda daha fazla bilgi almak m? istersiniz? Lütfen çekinmeden bize bir mesaj gönderiniz! Ya da RSC Donan?m Setinizi hemen online konfigürasyon arac?m?zla konfigüre etmeye ba?lay?n?z.

Start typing and press Enter to search