Yaylar

YAY ÜRET?M? VE KONF?GÜRASYONUNDA KNOW-HOW

TORS?YON YAYLAR VE TANS?YON YAYLAR TÜM KAPILARIN KAÇINILMAZ B?R PARÇASIDIR. KAPININ DO?RU ÇALI?MASI VE MÜ?TER? MEMNUN?YET?, HER ÖZEL KAPININ YAY KAL?TES? VE SEÇ?M?NDEN DO?RUDAN KAYNAKLANIR.

Her kap?n?n farkl? olmas?ndan dolay? bunu mükemmel olarak dengeleyen yaylar da e?sizdir.  Yaylar?n?z?n standart uzun boydan kesilmesi yerine yay üretiminin tamamen FlexiForce’ye yapt?r?lmas? daha iyidir.

FlexiForce kurulu?undan beri aral?ks?z olarak yaylar?na know-how’una, üretimine, lojisti?ine, testlerine ve konfigürasyonuna yat?r?m yapm??t?r.  Naçizane olarak söyleyebiliriz ki; günümüzde sadece hac?m olarak de?il daha da önemlisi seçti?imiz ve mü?terilerimize sundu?umuz yaylar?n kalitesiyle pazar?n önderiz.

Herhangi bir art??? veya hurdas? olmadan yay? boyutuna göre sabitle?tirilmi? ?ekilde üretiyoruz.  Bu a?amadan sonra yaylar? sizin için verimli ?ekilde monte ediyoruz, bu i?lem yay ba?lar?n? uyarlamak, sesi az yay dolgusu yerle?tirmek, tansiyon ?eridi takmak ve her yay? bir plastik torbaya paketlemekten ibarettir. Üzerinde e?siz yay sipari?i ID etiketi. Tam 5 gün içinde yaylar?n?z?, haftada iki kez, yüklemeye haz?r etmi? oluruz. Acil sipari?ler için, gerekti?inde bunu bir hafta içinde de yapabiliriz. Bir konu kesindir: Muhtaç oldu?unuz bir yay için sizi hiç bir zaman bekletmeyiz, bize tamamen güvenebilirsiniz.

Günümüzde yay üretimimizin ço?u bilyalanm??, toz boyal? yaylardan ibarettir. Bunlar ‘FlexiForce’in ünlü ‘mavi yaylar?’d?r. Bilayalama, yay?n bir püskürtme odas? içinde, yay?n yüzeyini 300 km/s h?zla ‘dövdü?ü’ küçük yuvarlak bilyalar taraf?ndan bormbard?man edilmesi i?lemidir.

Bu i?lem yay?n d?? yüzeyini yo?unla?t?r?r ve bununla teldeki germe kuvveti dü?ürülür. Bu da, siyah ve galvanizli yaylara k?yasla %40 daha uzun bir ömür sa?lar. Daha uzun ömür de ayn? kap? uygulamas? için daha hafif (daha az kilo) yay seçilmesine neden olur. Dövülmü? teli korozyondan korumak için yay mavi-gri toz boyayla (RAL5014) boyan?r ve böylece siyah yayla neredeyse ayn? masraf kar??l???nda daha güzel görünümlü bir yay elde edilir.

FlexiForce’de bitmi? torsiyon yaylar? üretip size sa?lamakla kalmay?p, ayn? zamanda yaylar?n hesaplanmas?ndan ba?layarak size tüm seviyelerde destek olmak için araç-gereç çe?itlili?i sunmaktay?z.

SPRINGFORCE

YAYLARIN HESAPLANMASI KOLAYLA?TIRILDI

SpringForce, size kap?n?zda mümkün olabildi?ince en iyi yay? sa?lamak üzere e?siz yay hesaplama ve konfigürasyon arac?d?r.  ‘En iyi’ derken aç?kça belirtilmi? kullan?m ömrü boyunca kap?y? mükemmel olarak dengelemek için do?ru seçilmi? yay (ne fazla a??r ne de fazla hafif) aç?klamas? yap?l?r. Tüm yeni hesaplamalar?m?z BK’daki IST (Institute of Spring Technology) adl? orta??m?z taraf?ndan yo?un olarak test edilmi? ve yedeklenmi?tir.

SpringForce, online yay hesaplamam?zla ERP sisteminize e?siz olarak ba?lanma f?rsat? sa?lar. EDI de?i?imi ile ERP’inizden SpringForce vas?tas?yla yine ERP sistemine dönerek dijital ortamda yaylar? hesaplayabilir ve sipari? edebilirsiniz. Bununla i? ve zamandan oldukça fazla tasarruf edersiniz. Tek bir yay hesaplamas? için SpringForce’? k?sa bir ziyaret etmeniz gerekti?inde, ihtiyaç duydu?unuz yay da tabi ki tedarik edilecektir.

Sanayi Yay Kurma Arac? (Industrial Spring Tensioning Tool (ISTT) )

KOLAY YAY MONTAJI

FlexiForce’in size verdi?i destek, yaylar?n seçimi ve üretimiyle s?n?rl? de?ildir. Montaj? veya tamiri s?ras?nda torsiyon yaylar?n gerilmesi için piyasaya yeni bir araç sürdük. ISTT. ISTT’?n aç?l?m? Industrial Spring Tensioning Tool (Sanayi Yay Germe Arac?)’dur. Bu, yaylar?n gerilmesinin geleneksel riskli görevini daha sa?l?kl? ve güvenilir göreve dönü?en bir araçt?r. Pratik ta??ma arabas?yla birlikte haz?r: ISTT-GO.

SPRINGTIME

YER?NDE YAY TANIMI

Cep telefonunuza SPR?NGT?ME geldi! FlexiForce, kap? montajc?lar?, servis teknisyeni ve tamir ?irketlerine, bir kap? yap?lacak yere geldi?inde, s?kça ortaya ç?kan soru ve ?üphelere yan?t vererek destek veren bir App tan?tmaktad?r. Bu bir sol ya da sa? yay? m?d?r? Hangi yay kodunu sipari? etmem gerekir? Ziyaretim s?ras?nda bu kap? sahibine neler sunabilirim? Kablo k?r?lm??sa ne yap?l?r? Ve daha fazlas?. SpringTime, cep telefonunuz veya tabletiniz vas?tas?yla sizinle yeni ileti?im kanal?m?zd?r. Bunu düzenli olarak yeni özelliklerle, sat?? sonras? ipuçlar? ve ürün haberleriyle güncelle?tirece?iz. Bunu ücretsiz olarak Apple iPhone uygulama ma?azas?ndan indiriniz.

Yaylar?m?z ve sizin için neler yapabilece?imiz hakk?nda daha fazla bilgi mi almak istersiniz? Lütfen çekinmeden bize bir mesaj gönderin! Ya da yaylar?n?z? hemen online konfigürasyon arac?m?zla konfigüre etmeye ba?lay?n?z.

Start typing and press Enter to search