EVOLUTION

KONUT KAPI OTOMASYONU

FLEX?FORCE, KAPI ÜRET?C?LER?NE DÜNYA PAZARINDA ÖNDER OLAN L?FTMASTER GARAJ KAPI AÇICILARININ GEL??M??, ?IK VE GÜVEN?L?R B?R HATTINI SUNMAKTADIR. L?FTMASTER EVOLUT?ON GARAJ KAPI AÇICILARI VE AKSESUARLARININ YELPAZES?N? ENTEGRE EDEREK KONUT SAH?B?NDEN S?PAR?? ALMADA S?ZE B?R AVANTAJ SA?LAYACAKTIR!

Günümüzün garaj kap?s? pazar?nda ba?ar?yla rekabet sa?lamak için garaj kap?s? kullan?c?lar?n?n yani konut sahiplerinin gerçek ihtiyaç ve isteklerini titizlikle dinlemek önemlidir.  Garaj kap?s?na yat?r?m konusunda herhangi bir konut sahibinin de?erlenmesindeki ana hususlar kolayl?k, dizayn, güvenlik, emniyet ve çevre bilincidir. Kap? otomatik yap?ld???nda kap?ya fark katan de?erler eklemek kap? üreticileri için daha kolay olur. Liftmaster ürün yelpazesi tam da bu görevi yapan tüm ürünleri sunmaktad?r.

Yeni Evolution hatt?n?n en geli?mi? dizayn? Avrupa’n?n 5 ayr? ülkesinde ~1.000 tüketici aras?nda yap?lan tüketici dizayn çal??mas?n?n birincisi olmu?tur.  Bu hat sürdürülebilirlik, yenilik ve dizayn, artan seyir h?z?, güzel aksesuar hatt? ve 10 y?la kadar garanti süreleriyle desteklenmi?tir. Tahrik 500N, 600N, 800N ta 1000N’e kadar. Geli?mi? teknoloji, sessiz çal??ma, ‘ye?il’ enerji kullan?m? ve yenilmez performans güvenilirli?i.

Liftmaster MyQ

B?LG?N?Z ARTSIN, END??ELER?N?Z AZALSIN!

Evinizdeki buzdolab?n?n, süt ve peynirinizin yak?n bir zamanda tüketilmi? olaca??n? bilece?i için, bir online g?da perakendecisinden besini sipari? edece?i günlere az kald?. Ev alet ve ayg?tlar?n?n ak?ll? telefonunuza ba?lanarak internet üzerinden kontrol edildi?i ‘?nternet of Things’ (IoT) sistemi günümüzde bile kullan?lmaktad?r.

Liftmaster Evolution garaj kap?lar?n?n ço?u MyQ internet eri?imine etkinle?tirilmi?tir. Uygulanmas? çok kolay, FlexiForce’dan 828EVO giri?i sipari? ediniz, ak?ll? telefonunuza bir App indiriniz ve ba?lant? kurunuz! Bu e?siz özelli?in size mü?terinize ‘herhangi bir garaj kap?s? aç?c?s?’n?n daha da ötesini satma f?rsat?n? nas?l verdi?ini bir daha dü?ününüz!

?N?T?AL TYPE TEST?NG RAPORU

U?RA?MADAN TAM ITTR

FlexiForce, tüm Liftmaster Evolution garaj kap?s? aç?c?lar?yla birlikte FlexiForce RSC (tüm tiplerin) donan?m sistemlerinde tam ?nitial Testing Raporu tamamlam??t?r. Bu ITTR’i ad?n?za nas?l kay?t ettirebilece?imizi ö?renmek üzere bizimle ileti?ime geçiniz (link).  Böylece u?ra?maktan kurtulursunuz!

L?FTMASTER AKSESUARLARI

TEKL?F?N?Z? TAMAMLAYINIZ!

Bu komple Evolution aksesuar hatt?m?zla son kullan?c?ya yönelik sununuzu tamamlay?n?z. Aralar?nda duvar kontrolleri, üniversal el vericileri, kap? monitörleri, butonlar, IR sensörleri, tu? tak?m?, ?alterler ve çabuk aç?lan kilitler de bulunur. Tüm FlexiForce depolar?ndan stokta haz?rd?rlar.

LIFTMASTER V?DEOLARI

ÜRÜNLER?M?Z HAKKINDA DAHA FAZLA B?LG?

Ürünlerimizin ve uygulamalar?n?n aç?klay?c? filmlerini yapmak için düzenli olarak zaman ay?r?r?z. Liftmaster videolar? seçimimizi Vimeo veya Youtube’de bulabilirsiniz. En yeni filmler ?unlard?r:

Evolution hatt? ve konut otomasyon ürünleri hakk?nda daha fazla bilgi mi almak istersiniz? Lütfen çekinmeden bize bir mesaj gönderiniz veya alo deyiniz!

Start typing and press Enter to search