FORCE

Force Sanayi Otomasyonu

FORCE SANAY? T?P? KAPI AÇICILARININ GEL??K?N HATTI, GEL??EN SON TEKNOLOJ?Y?, SANAY? T?P? KAPILARI GÜNLÜK OLARAK ÇALI?TIRAN, MONTE EDEN VE BAKIMINI YAPAN K???LER?N BAS?T SEZG?SEL KULLANIMINA DÖNÜ?TÜRÜR.

FlexiForce, hem motor hem de kontrol i?levlerinde ve uygulamalar?nda, günlük kullan?m? ve sat?? sonras?n? tekrar dü?ünerek, ?imdi sanayi tipi kap? otomasyonunda kademe atlam??t?r. Konut kap?lar?ndan yüksek h?zl? kap?lara ve yana?ma sistemlerine kadar her kap? tipi için tek üniversal kap? kontrol sistemine ihtiyaç bulunuyor. Neden? Çünkü; montaj, bak?m ve tamir s?ras?nda bu oldukça çok zaman ve maliyet tasarrufuna neden olur.

Sonuç? Yeni sanayi ürün yelpazesi: Entegreli forceIQ kontrol sistemli 140Nm, 100Nm ve 70Nm tahrik motoru. Bu sezgisel kullan?m?n ana faktörü forceIQ’dür!  Bilmeniz gereken anda size tam da ne bilmenizi gerekti?ini anlatan bir kontrol sistemi. Sözlerle, kendi dilinizde. ForceIQ, force70, force100 ve force 140 sanayi tipi kap? aç?c?lar?n?n üniversal ak?ll? kontrol ünitesidir.

Kontrol sisteminin piyasada bulunan her ?eyle k?yasland???nda oldukça geli?mi? olaca??n? biliyorduk. Motor ünitesi ‘Made in Germany’ olup yüksek kaliteli malzeme ve s?n?f?n en iyisi oldu?unu ispat eden teknolojiden olu?maktad?r. Örne?in, kodlay?c?, kap? aç?c?s?n?n güvenilirli?inde tipik olarak çok önemli olan bir parças?, Kostal taraf?ndan yap?lm??t?r. Garanti edilmi?, ispat edilmi? kalite! Ayr?ca forceIQ kontrol kutusunda çabuk aç?lan (XQ) veya zincirle aç?lan (XC) mekanizmas? ile önceden tel dö?enme aras?nda seçim imkân?. Ba?ka bir deyi?le, endi?esiz! Bugünlerde motor viteslerini tasarlarken yüksek kalite ve dayan?kl? performans? tercih etmeye karar verdik.

Ba?ka iyi haberler de forceIQ’in bugünkü pazarda bulunan nerdeyse tüm operatör markalar?na uygulanabilece?idir.  Sat?? sonras? tamirat için bu da forceIQ’nin herhangi bir pahal? OEM kontrol sisteminin yerine geçebilece?i anlam?na gelir. Bu da sat?? sonras? i?inizi büyütmek için size s?n?rs?z f?rsat yarat?r!

1024 force
vergroot

FORCE HEPS? TEK PAKETTE

S?ZE GEREKEN HER ?EY ELVER??L? TEK B?R KUTUDA.

Size gerekli olan her ?eyin elveri?li tek bir pakette bulunmas?ndan emin olmak için motor ünitesi ve forceIQ kontrol kutusu özelle?tirilebilir kutu içinde size teslim edilir. Kutudakiler:

  • Aç?lma mekanizmas?
  • Elektronik devre kesiciler
  • CEE prizi
  • Motor ile kontrol aras?nda önceden dö?enmi? teller
  • Duvara montaj braketi
  • Sabitle?tirme malzemesi
  • 5 metrelik zincir (s?rf force100XC)
  • CE beyanlar? dâhil aç?k montaj rehberi
  • Akseksuar upgrade’si için küçük ‘force’ kitapç?k
16193573240_a7faf8d264_z

Üniteler, ayr?ca ambalaj ve el kitaplar? hepsi yeni ve taze bir dizayn ile ‘force’ olarak markaland?r?lm??t?r. Fakat, FlexiForce ile do?rudan ba?lant? olmadan! Bu da net sat?? sonras? stratejisinin size sa?layan f?rsat? yakalaman?za yard?mc? olur. Tan?nabilen force markalanmas?yla desteklenmi?, yedek parça, bak?m anla?malar?, kap? upgradeleri ve tamirler yolunuza ç?kabilir. Do?rusu, kapa?a telefon numaran?z? veya web site ayr?nt?lar?n?z? eklemekle mü?teriler sat?? ve montajdan sonra size geri yönlendirecektir.

?N?T?AL TYPE TEST?NG RAPORU

?N?T?AL TYPE TEST?NG RAPORU

Force70/100/140 ürün hatt?, hem en ciddi kullan?m ömrü testleri ile i?letme testlerinde, hem de örne?in, elektro-manyetik kar???ma dayan?kl?l?k testlerinde ba?ar?l? olmu?tur. Tüm zorunlu azami güç ve güvenlik de testlerden geçti. Tüm force ürünleri, FlexiForce ISC donan?m sistemleriyle birlikte ?nitial Type Testing Raporumuza (ITTR) dâhil edilmi?tir. Bu raporu ad?n?za nas?l elde edebilece?inizi ö?renmek üzere bizimle ileti?ime geçiniz.

FORCE AKSESUARLARI

TEKL?F?N?Z? TAMAMLAYINIZ!

Komple force aksesuar hatt?m?zla son kullan?c?ya yönelik sununuzu tamamlay?n?z. Bunlar kablo setleri, döngü detektör tak?m?, ???k perdeleri, trafik lambalar?, el vericileri, al?c?lar? ve farkl? emniyet kenar sistemlerini kapsar. Tüm FlexiForce depolar?ndan stokta haz?rd?rlar.

Force hatt? ve sanayi otomasyon ürünleri hakk?nda daha fazla bilgi mi almak istersiniz? Lütfen çekinmeden bize bir mesaj gönder veya alo deyiniz!

Start typing and press Enter to search