GÜVENL?K S?STEMLER?

GÜVENL??E UPGRADE

ELEKTR?KLE ÇALI?AN KAPI Y?NE DE B?R B?NA ?Ç?NDE A?IR VE HAREKET EDEN B?R NESNED?R. SON KULLANICILAR DAHA GÜVENL? VE DAHA SÜRDÜREB?L?R KAPIDAN MEMNUN OLACAKTIR.

Otomatik olarak kapanan bir kap? bir engele veya insana çarpt???nda durmas? gerekir. Bu emniyeti sa?lamak üzere, sektörün pazar?nda sanayi tipi kap?lar için farkl? güvenlik kenar sistemleri üretilmi? ve güvenlikleri onaylanm??t?r.

  • Güvenlik ???k perdesi s?n?f 2
  • Opto-sensör sistemi
  • Pnömatik güvenlik sistemi
  • Döngü alg?lanmas?
  • Fotosel güvenli?i
  • Personel kap?s? koruma ?alterleri

Bu sistemlerin aras?ndaki tercih genellikle ?ahsi tecrübe argümanlar?na dayal? olarak yap?l?r. Force-IQ kontrol sistemine tak çal??t?r yöntemle ba?lanan güvenlik aksesuarlar?n?n bir seçimi sunmaktay?z. Sanayi tipi kap? aç?c?lar?n?n force yelpazesi harika up-sell f?rsatlar? sunar. Kullan?c?ya elektrikli çal??an kap?n?n günlük kullan?m?nda istenilen güvenli?i sunarak sipari? de?erinizi artt?r?n?z.

?htiyaçlar?n?za ve ?ahsi tercihlerinize dayal? olarak kap?n?za çok uygun ve ?iddetle tavsiye edilen birkaç güvenlik ürünü (veya güvenlik ürünlerin kombinezonu) vard?r. A?a??da, sundu?umuz çözümlerin bir seçimi bulunmaktad?r:

forceLD

DÖNGÜ ALGILANMASI

Bu döngü detektörü kap?n?n önündeki alana bir kamyonun girmesini alg?lar. Bu sinyal forceIQ taraf?ndan tan?n?r ve ekranda aç?kça sunulur. Tek ve kolay bir tak?mda gerekli olan tüm parçalar!

forceLC2

GÜVENL?K I?IK PERDES? SINIF 2

ForceLC2 gibi tip 2 ???k perdeleri ba??ms?z güvenlik arac? olarak uygulanabilir çünkü bunlar oto s?namal?d?r. ForceLC2 kap? deli?inin 2550 mm’lik zemini kaplar ve bununla EN12978 ile EN12453 ?artlar?n? yerine getirir. ForceLC2’nin e?siz özelli?i, bunun tamamen kendi kendine yetmesi ve do?rudan kontrolörün OSE girdisine ba?lanmas?d?r.  Dolay?s?yla adaptör veya ara yüz gerekmez.

forcePSE

PNÖMAT?K GÜVENL?K S?STEM?

Hava dalgas? ?alter tak?m?. IP54 k?l?f?na monte edilmi?. ?alter, engelle kar??la??ld???nda kap?n?n alt contas?ndaki hava bas?nc?n?n artmas? veya dü?mesiyle etkinle?tirilir. ForceIQ ile tak çal??t?r ba?lant?s?yla tek ve kolay bir tak?mda gerekli olan tüm parçalar!

OSE-IR

GÜVENL?K: KIZILÖTES?

Kendi kendine yeterli fotosel, IR. Bu buton tipli fotoseller kap?n?n ray?na sabitle?tirilmi?tir. NOT! Bunlar sanayi tipi kap?lar için ba??ms?z güvenlik sistemi olarak kabul edilmez. Bunlar? her zaman ek sistemlerle birle?tiriniz.

forceOSE

OPTO-SENSÖR S?STEM?

Opto sensör emniyet kenar? tak?m?. ForceIQ taraf?ndan tan?nacak ve ekranda aç?kça sunulacakt?r. ForceIQ ile tak çal??t?r ba?lant?s?yla tek ve kolay bir tak?mda gerekli olan tüm parçalar!

1034-OSE

PERSONEL KAPISI KORUMA ?ALTER?

Personel kap?s? istem d??? aç?kken, operatörün etkinle?tirilmesine engel olan koruma ?alteri. Montaj? için gerekli tüm parçalar buna dahil edilmi?tir E?siz özelli?i, 1034FLN kap? kapat?c?s?n?n içine monte edilen verici ?alterinden gelen motor ünitesine giden telsiz sinyalidir. Kolay ve elveri?li!

Tüm FlexiForce aksesuarlar?, FlexiForce ISC donan?m sistemleri ve FORCE ile N?CE kap? aç?c?lar?yla birlikte ?nitial Type Testing Raporumuza (ITTR) dâhil edilmi?tir. Bu raporu ad?n?za nas?l elde edebilece?inizi ö?renmek üzere bizimle ileti?ime geçiniz.

Güvenlik sistemleri ve ürünleri hakk?nda daha fazla bilgi mi almak istersiniz? Lütfen çekinmeden bize bir mesaj gönderiniz veya alo deyiniz!

Start typing and press Enter to search