AKSESUARLAR

UPSELL ELVER??L?L?K VE GÜVENL?K

SON KULLANICININ, KAPI OTOMASYONUNU G?R?? KONTROL S?STEMLER?, UYGUN I?IKLANDIRMA, ALGILAMA S?STEMLER?, KAPININ UZAKTAN DENET?M VE ÇALI?TIRILMASIYLA UPGRADE YAPMAK AÇISINDAN AÇIK TALEPLER? VARDIR.  MÜ?TER?N?Z ?Ç?N DE?ER KATMAK ÜZERE BU AKSESUARLARI UP-SELL YAPINIZ.

Bir kap?n?n basitçe aç?p kapanmas? ço?unlukla yeterli gelmiyor. Özellikle son kullan?c?lar kap?n?n güvenli, kullan?m? elveri?li ve uzun ömürlü olarak yap?lm?? olmas?ndan emin olmak isterler. Aksesuarlar ço?unlukla son kullan?c?lar?n isteklerinden ve onlara gerekli olan her ?eyi almalar?ndan emin olmak için gereklidir. Onlara güçlü aksesuar koleksiyonu sunarak, up sell f?rsatlar?n?n geni? alan?n? kendili?inden açm?? olursunuz.

G?R?? KONTROLÜ

B?NALARA VE KONUTLARA G?R??? SA?LAMA ALMAK

Ne yaz?k ki ofislerimizi, depolar?m?z? ve konutlar?m?z? istenmeyen ki?ilerin girmelerine kar?? korumam?za zorlayan bir dünyada ya??yoruz. Sadece h?rs?zlar? d??ar?da tutmak istemiyor ayn? zamanda konutlar?m?za veya binalar?m?za girme izni olan ki?ileri de kontrol etmek istiyoruz. Konut giri? kontrolü için Liftmaster Evolution’?n tu? tak?m? ve kilitlerin geni? yelpazesini sunmaktay?z.

keypad small

Sanayi tipi kap?lar için, üniversal dijital tu? tak?m?/kart okuyucumuz basit fakat etkili giri? kontrolünün güzel bir örne?idir. Biri 12V (9700V12, kap?lar?, force70AC v.s.) di?eri 24V (9700V24, GDO v.s.) güç kaynaklar? içindir. Yan?na bir de manyetik kart verilir, ancak daha fazla kullan?c? için daha fazla kart da sipari? edebilirsiniz. Giri? yönetimi de kolay, yani kart?n kayb? durumunda veya………….. kiray? ödemede ihmal olursa kullan?c?y? bloke edebilirsiniz. Çok cazip bir fiyatla ??k dizayn!

LED I?IK ÇUBUKLARI

GÜVENL?KTEN BA?KA B?R DE DI? CAZ?BE

Ak?am veya gece karanl???nda bir garaj kap?s?n?n ‘ayd?nlat?lmas?’ farkl? amaçl?d?r. Konutu ile gurur duyan ki?i, üzerine ???k yay?l?nca konutunu ve kap?s?n? sergiler.  Bundan ba?ka, kap?n?n üstünden gelen bir ???k ki?ilere gecenin karanl???nda yol bulmalar?na da yard?mc? olur. Ve sonuncu ama son derece önemli; h?rs?zlar?n ???kta çal??may? sevmedikleri bilinen bir gerçektir. Yani hem de h?rs?za kar?? güvenlik ve emniyet! Ana etmen ne olursa olsun FlexiForce LED çubuklar?yla size konut ve sanayi projelerinde kullanabilece?iniz ideal bir up-sell sunmaktay?z.

LED bar FlexiForce

Stokumuzdan iki standart tip sunmaktay?z: Uzunlu?u 5000 mm veya 3000 mm, alüminyum bitimi ve s?cak-beyaz LED ?????. FlexiForce LED çubuklar? kalitesi yüksek Alunox’tan yap?lm?? ve en iyi LED tedarikçilerinden edinilen LED’leri içerir.  Kullan?m ömrü 40.000 saat olup LED ba??na 100 lümen bulunur. Montaj? kolayd?r, boyuta göre kesilmi? uyarlamalar? da mümkündür. Herhangi bir elektrikçi bu çubuklar? garaj kap? aç?c?s?na veya hareket sensörlerine ve gün ????? sensörlerine ba?layabilir. ?stek üzerine ba?ka renk ve bitim ve uzunluklar mevcuttur.

TEKL?F?N?Z? TAMAMLAYINIZ

924WLKIT VE DAHA FAZLASI

Komple aksesuar hatt?m?zla son kullan?c?ya yönelik sununuzu tamamlay?n?z. Bunlar kablo setleri, döngü detektör tak?m?, ???k perdeleri, trafik lambalar?, el vericileri, al?c?lar? ve farkl? emniyet kenar sistemlerini kapsar. Tüm FlexiForce depolar?ndan stokta haz?rd?rlar.

Otomasyon ürünlerimiz hakk?nda daha fazla bilgi mi almak istersiniz? Lütfen çekinmeden bize bir mesaj gönderiniz veya alo deyiniz!

Start typing and press Enter to search