PANOLAR

PANOLAR

S?ZE KONUT VE SANAY? T?P? KAPI PANOLARININ TAM YELPAZEM?Z? SUNMAKTAYIZ. ?TALYA, ?SPANYA, POLONYA, HOLLANDA, VE TÜRK?YE’DEN S?ZE BAS?T VE VER?ML? TEDAR?K Z?NC?R?N?N OLANA?INI SA?LAMAKTAYIZ. DONANIM, OTOMASYON VE PANOLARIN TEK DURAK MA?AZASI

Üçüncü taraf kap? panolar?n?n stokunu tutmakta ve bunlar? mü?terilerimize verimli olarak da??tmaktay?z. Bunun avantaj? apaç?kt?r: Günümüzde bir kap? ?irketinin haz?r bulundurmas? gereken tüm pano çe?itlerini stokta bulundurmas? zordur.  Özellikle renk ve farkl? yüzey bitimlerinin say?s? neredeyse s?n?rs?z olan garaj kap?lar? için. Pano üreticileri sipari?e göre, sipari? ba??na daha büyük hacimlerde, üretmeyi ye?lemektedir. Bu konuda FlexiForce sizinle üretici aras?na girmektedir. Yerel FlexiForce deponuzdan tam paket, küçük miktarlarda veya belirtilmi? uzunluklarda sipari?inizi yap?n?z. Bunu kolayla?t?r?r?z!

SUNDUKLARIMIZ

KONUT VE SANAY? PANOLARI

Mü?terilerimize kap? panolar?n?n yelpazesini sunman?n ana amac?, onlar?n yerel veya bölgesel pazarlarda esnek ve etkili olarak rekabet edebilmeleridir. Pano ?irketleri üretime oldukça fazla yönelmekte, yani pano tipi ba??na mümkün olabildi?ince büyük miktarda sipari?e göre pano üretmektedirler.

FlexiForce birkaç pano üreticisinden büyük miktarda pano sat?n almaya ve mü?terilerinin istedi?i miktarda, istedi?i dizaynda ve ?ekilde, gereken uzunlukta pano alabilmeleri için bunlar? stokta bulundurmaya karar vermi?tir.  Bunun sadece verimlilik ve esneklikle de?il, üreticiden do?rudan pano almakla k?yaslad???m?zda, önlenemez masraflar?n azaltmas?nda kap? ?irketlerine avantaj sa?lanmas?ndan eminiz.

Standart konut pano yelpazesi, çok büyük renk, bitim ve uzunluk çe?itlili?inde konut (parmak emniyetli) panolardan ibarettir. Pano kal?nl??? 40 mm. Pano yükseklikleri 500 mm ve 610 mm. Herhangi ba?ka bir uzunluk, yükseklik, bitim, renk, kal?nl?k istek üzerine mevcuttur.

Sanayi panolar? çok büyük renk, bitim ve uzunluk çe?itlili?inde mevcuttur. Pano kal?nl??? 40 mm. Pano yükseklikleri 500mm ve 610 mm. Herhangi ba?ka bir uzunluk, yükseklik, bitim, renk, kal?nl?k için lütfen bize bir mesaj at?n?z!

finger art 2
finger art 1

F?YATLANDIRMA

?HT?YAÇLARINIZA UYGUN F?YATLANDIRMA

Panolar?m?z?n hepsi üç hizmet/fiyat seviyesinde sunulur.

 

Tek pano – boyuta göre kesilmi? – minimum miktar yok

Tek pano – standart uzunluk – minimum miktar yok

Pano paketi – standart uzunluk (veya sipari? edilmi? uzunluk) – 18 adet benzer pano paket halinde

Tabi ki sipari?lerinizi tüm üç seviyeden yararlanarak da yapabilirsiniz: Örne?in: 9.000 mm uzunlu?unda beyaz renkli sanayi 610 mm’lik panosundan (18 panoluk) üç tam paket sat?n al?n?z (en dü?ük fiyat seviyesi), 12 adet 5.040 mm uzunlu?unda, antrasit renkli konut 500 mm’lik pano (orta fiyat seviyesi) ve biraz önce satt???n?z kap? için 4 adet k?rm?z? renkli konut 500 mm’lik panosu (en yüksek fiyat seviyesi) sipari? ediniz. Yani tercih size kalm??!

Panolar?m?z?n tüm fiyatlar?n? PRICES PANELS (pano fiyatlar? – iki bin on alt?) özel fiyat listesinde bulabilirsiniz.

ORTAKLARIMIZLA TANI?IN

PANO MARKALARI

Yerel stoktan kendi pano sunumuzdan ba?ka Avrupa’daki tüm ba??ms?z pano tedarikçileriyle yak?n i?birli?inde bulunmaktay?z ve CE-ITTR belgemizle onlara ortak oluruz. Ortaklar?m?z:

Panolar?m?z ve sizin için neler yapabilece?imiz hakk?nda daha fazla bilgi mi almak istersiniz? Lütfen çekinmeden bize bir mesaj gönderiniz veya alo deyiniz!

Start typing and press Enter to search