ISC

SANAY? DONANIM SETLER? TEDAR?K Z?NC?R?

FLEX?FORCE SANAY? T?P? KAPILARIN YEN? ISC DONANIM SETLER?M?Z?N B?R GENEL BAKI?INI SUNMAKTADIR. ISC’?N AÇILIMI, INDUSTR?AL SUPPLY CHA?N (SANAY? TEDAR?K Z?NC?R?)D?R. BU ?S?M ANA HEDEFEM?Z? AÇIKLAR. HEDEF, KAPI ÜRET?C?LER?N?N DONANIM SETLER?N?N ÜRET?M?N?, TAMAMEN VEYA KISMEN, FLEX?FORCE’E YAPTIRMALARIDIR.

Tedarik zincirinin integral bir halkas? olmak isteriz. Böylece kap? üreticileri yüksek hacimli, elveri?li üretim hatlar?m?zdan faydalanabilirler. Ayr?ca sabit masraflar?n?n ço?unun de?i?ken masrafa dönü?mesi de yararl?d?r. Döner sermaye art?k envanterin içine gömülmemi? olacakt?r, çünkü donan?m seti kap?y? satt?ktan sonra da sipari? edilebilir.

Kap? üreticisi için fikir çok basittir: Kap? panosunu kendi üretim bölümünüzde monte ederken FlexiForce da donan?m setinin montaj?n? sa?lar. FlexiForce donan?m seti ile, önmontajl? kap? bölümlerini kapsayan komple kap?y? mü?terinize gönderirsiniz. Bu da iki iyi ?eyi bir arada ya?amakt?r: Siz bir giri?imci kap? üreticisi olarak kendi stratejinizi ve gelece?inizi kendiniz kontrol edersiniz ve ayn? zamanda tüm donan?m sorunlar?n? FlexiForce’ye yüklersiniz.

Tedarik zincirinin integral bir halkas? olmak isteriz. Böylece kap? üreticileri yüksek hacimli, elveri?li üretim hatlar?m?zdan faydalanabilirler. Ayr?ca sabit masraflar?n?n ço?unun de?i?ken masrafa dönü?mesi de yararl?d?r. Döner sermaye art?k envanterin içine gömülmemi? olacakt?r, çünkü donan?m seti kap?y? satt?ktan sonra da sipari? edilebilir.

Kap? üreticisi için fikir çok basittir: Kap? panosunu kendi üretim bölümünüzde monte ederken FlexiForce da donan?m setinin montaj?n? sa?lar. FlexiForce donan?m seti ile, önmontajl? kap? bölümlerini kapsayan komple kap?y? mü?terinize gönderirsiniz. Bu da iki iyi ?eyi bir arada ya?amakt?r: Siz bir giri?imci kap? üreticisi olarak kendi stratejinizi ve gelece?inizi kendiniz kontrol edersiniz ve ayn? zamanda tüm donan?m sorunlar?n? FlexiForce’ye yüklersiniz.

Bu k?sa video size detayl? olarak Sanayi Tedarik Zincirimizin kurulumu ne kadar kolay oldu?unu aç?klayacakt?r.

COMING SOON: ISC CREATE

ONL?NE KONF?GÜRASYON ?LE KOLAY S?PAR??

ISC setini sipari? etmek, sanayi tipi kap?lar?n?n CREATE ISC adl? online ürün konfigürasyon yaz?l?m?m?z ile art?k çok kolayd?r. Kap? verilerinizi sisteme girmenizden sonra donan?m seti sipari?iniz dijital ortamda FlexiForce Macaristan’a eri?ir ve orada ölçüye göre yap?lm?? olarak kompakt, istif edilebilir paket halinde setininizin montaj? yap?l?r. Sipari?e özel montaj el kitab? da dâhildir.

ISC’N?N AVANTAJLARI

ISC KULLANIMININ TÜM YARARLARI

Ak?ll? lojistik, seti Avrupa’n?n her yerine göndermemizi kolayla?t?r?r. FlexiForce’in y?ll?k 50.000 adeti a?an sanayi tipi donan?m seti kapasitesi bulunur, dolay?s?yla hacminizi büyütmede size çok cazip bir teklif sunabiliriz.  Cazip fiyat ve kolay online konfigürasyon arac?n?n yan? s?ra ISC size daha ba?ka avantajlar da sunar.

 • Setlerin k?sa teslim süreleri nedeniyle büyük esneklik sa?lan?r. Hacminizi planlamam?za ekleriz.
 • Sabit masraflar, sat?? hacminin ini? ve ç?k??lar?na göre de?i?ken masrafa dönü?türülür.
 • Parça, yay ve profil olarak stok azalmas?. Paran?z envanterinize gömülmemi? olacakt?r.
 • Sipari?e göre almak. Kap? sat?lm?? oldu?unda setini sipari? edersiniz. Ön finansman yükleriniz azal?r.
 • Donan?m için üretim hatlar?n?za yat?r?m yap?lmas? gerekmez.
 • Genel gider ve i?çilik azalt?l?r.
 • Verimlilik: FlexiForce hacimleri kalite kontrolüne ve ileri üretim sistemlerine imkân verir.
 • Hurdas? olmaks?z?n boyuta göre monte edilmi? yay ve profillerin üretimi
 • %15’e kadar tasarruf edilir!
 • CE testi ve onay? yap?lm??t?r.
 • Ve daha da fazlas?.

Sonuçta Sanayi Tedarik Zinciri (ISC) bize çift tarafl? kazanç getirir! FlexiForce ISC’in avantajlar? ve sizin için neler yapabilece?imiz hakk?nda daha fazla bilgi mi almak istersiniz? Lütfen online bro?ürümüze bak?n?z veya durumunuzdaki donan?m setimizin avantajlar?n?n ?ahsi tan?t?m? için sat?? ekibimizle irtibata geçiniz.

ISC Sanayi Donan?m setleri ve sizin için neler yapabilece?imiz hakk?nda daha fazla bilgi mi almak istersiniz? Lütfen çekinmeden bize bir mesaj gönderiniz veya alo deyiniz!

Start typing and press Enter to search