SAFESTEP

UYGUN YAY G?R???

SADECE GARAJA VEYA B?NAYA G?RMEK ?STED???N?ZDE KAPIYI TAM OLARAK AÇMANIZ GEREKM?YORSA PERSONEL KAPI S?ZE UYGUNDUR. FLEX?FORCE ÇOK GEL??K?N PERSONEL KAPI S?STEM? GEL??T?RM??T?R: SAFESTEP.

FlexiForce en geli?mi? bir personel kap? sistemi geli?tirmi?tir, bu da SafeStep’dir ve Avrupa kap? piyasas?nda oldukça ho? kar??lanm??t?r. Personel kap?lar?n?n önemi, kolayl?k ve zarif dizayn olmas?ndan dolay? bu ihtiyaçlara tam yan?t veren bir sistem olu?turmak istedik.

Ayr?ca kap?n?n tam olarak aç?lmas? gerekmedi?inden dolay? binadaki ?s?y? korumalar? nedeniyle personel kap?lar?n?n çok enerji tasarruflu olmalar? da unutmamal?. Ve son olarak personel kap?s? için güzel modern bir dizayn? da buna dâhil ettik, böylece tüm kap?yla bir bütün olarak görünürler, genel görünüm ve dokunu?u da bozmazlar.

SafeStep sistemimiz aral?ks?z olarak güncellenir ve upgrade yap?l?r. Sadece daha kolay üretim, daha kolay montaj, daha etkili kap? yükseklikleri hususlar?nda de?il, ayr?ca itme çubu?u, kilit, telsiz koruma v.s. gibi aral?ks?z geni?leyen aksesuar yelpazesiyle bu elde edilir.

HER TÜR KAPIYA UYGUNDUR

HEM <3000MM HEM DE >3000MM KAPILAR ?Ç?N ÖZEL ÜRÜNLER

SafeStep’un uygulama alan? geni? olup hayal edebilece?iniz nerdeyse her kap?ya uygundur. Tek garaj kap?lar? için SafeStep’in alçak e?ikleri yeni bir üst takviye profiliyle kombine edilmi? ve böylece azami personel kap?s? yüksekli?ine olanak verilmi?tir. Tam kap? yüksekli?inde personel kap?s?d?r.

3.000 mm’den daha geni? olan kap?lar için, üst panodaki güç, personel kap?s?n?n panodan kesilmesinden ve sonra da panonun 80PS_ takviye profille güçlendirilmesinden kaynaklan?r. Bu da SafeStep personel kap?lar?n?n 5.000 mm kap? geni?li?ine kadar uygulanmas?na olanak verir. Personel kap?s?n?n kap? içindeki yeri, belli s?n?rlarda, serbestçe seçilebilir.

Hatta genellikle parmak korumas?z panolar?n kullan?ld??? sanayi tipi kap?lar için de özel bir çözümümüz vard?r. Bu durumlarda personel kap?s? daha da basit olur. 1034KIT sanayi personel kap? tak?m? sanayi tipi personel kap?s?n? yapmak için gerekli tüm profilleri sunar. Mevcut ve montaj edilmi? kap?larda bile bu böyledir! Birçok mü?teri bu onayl? personel kap?s?n?, dü?ük e?ik kolayl???yla, sanayi tipi kap?larla da kombine eder.

SideStep, DoubleStep

PERSONEL KAPI S?STEMLER? ?Ç?N DAHA FAZLA OPS?YONLAR

SafeStep’in kilit özelliklerine esasen bir yan giri? kap?s? olu?turma opsiyonu da sunuyoruz, bu da SideStep’tir. Bunda, SafeStep’te mevcut oldu?u gibi ayn? kilit ve aksesuar yelpazesi bulunur, ayr?ca kap? içeriye ve d??ar?ya da dönebilir. Yan giri? kap?s? Avrupa’da büyüyen bir pazard?r, dolay?s?yla bu pazara SideStep ile kolayl?kla girebilirsiniz.

Bu çizginin devam?nda DoubleStep ortaya ç?km??t?r. Çift aç?lan döner kap? sistemi. SideStep’te oldu?u gibi bu kap?y?, SafeStep yelpazesine birkaç ek unsur ekleyerek yapabilirsiniz.

AKSESUARLAR

BEL?RG?N ?HT?YAÇLARINIZA UYGUN HER ?EY

FlexiForce, personel kap?lar? için geni? aksesuar çe?itlili?i sunmaktad?r. Bunlar?n aras?nda çok noktal? kilitler, kulplar, kap? iticiler, panik bar, ya?mur profili, telsiz ve telli personel kap? korunma ?alter vard?r. Bu aksesuarlarla size e?siz ihtiyaçlar?n?za uygun bir personel kap?s? yapmak için gereken her ?eyi sunmaktay?z. Tüm personel kap? parçalar? ve aksesuarlar?n?n tam genel bak??? için lütfen katalo?umuza bir göz at?n?z.

10344PBIN appl with block
getimage (5)
bottom deur 2
1034PGH

Personel kap? parçalar?m?z ve sizin için neler yapabilece?imiz hakk?nda daha fazla bilgi mi almak istersiniz? Lütfen çekinmeden bize bir mesaj gönderiniz veya alo deyiniz!

Start typing and press Enter to search