Pragniemy Pa?stwa poinformowa?, ?e z dniem 7. pa?dziernika 2016 roku, Frank Goedhart, dyrektor generalny EMEA, zdecydowa? si? opu?ci? FlexiForce, by zaj?? si? prac? w jednej z firm z bran?y marketingu i designu w swoim rodzinnym mie?cie Amersfoort w Holandii.

Frank02

„Po 17. latach pracy dla FlexiForce mog? spojrze? wstecz i powiedzie?, ?e to by? bardzo przyjemny czas, w którym wzrastali?my i osi?gali?my wiele ekscytuj?cych etapów w rozwoju firmy. Dla mnie osobi?cie teraz nast?pi? moment, by podj?? si? ?wie?ego, zupe?nie nowego wyzwania. Wszystkim we FlexiForce, jak i oczywi?cie naszym klientom, ?ycz? na przysz?o?? wszystkiego, co najlepsze. By?em szcz??liwy mog?c pracowa? w jednej z najlepszych firm w bran?y bramowej! Dzi?kuj? za wasze wsparcie i wspó?prac?. To by?a dobra zabawa! ” – mówi Frank.

Chcieliby?my serdecznie podzi?kowa? Frankowi za jego po?wi?cenie i zaanga?owanie w prac? dla FlexiForce przez te wszystkie „dekady”. Cho? ?a?ujemy, to oczywi?cie szanujemy jego decyzj? i ?yczymy mu wszystkiego najlepszego na nowej drodze zawodowej. FlexiForce jest obecnie w procesie zatrudniania nowego dyrektora generalnego EMEA.

Na chwil? obecn? te obowi?zki przejmie pan Bart Goetzee, prezes FlexiForce. Mamy nadziej?, ?e ta informacja jest dla Pa?stwa jasna. Je?li macie Pa?stwo pytania, nie wahajcie si?, prosz?, skontaktowa? z ni?ej podpisanym lub w?a?ciwym zespo?em sprzeda?y FlexiForce, aby uzyska? wi?cej informacji.

Z powa?aniem,

FlexiForce Group B.V.
Bart Goetzee
bart.goetzee@flexiforce.com

Start typing and press Enter to search